session การสั่งซื้อสินค้า


คือว่าเราเลือกสินค้ารหัสนี้แล้วจะเลือกอีกไม่ได้
เราจะต้องตรวจสอบยังไงค่ะ

คือข้อมูลเก็บใน session ค่ะ
12 ธ.ค. 2552 เวลา 15:06 น. 5 1,273
^