ถามเกี่ยวกับ jquery event onclick in xml

 <Tutorial author="The Reddest">
    <Title>Silverlight and the Netflix API</Title>
    <Categories>
      <Category>Tutorials</Category>
       <Category>XAML</Category>
    </Categories>
   </Tutorial>
<Tutorial author="The Hairiest">
    <Title>Cake PHP 4 - Saving and Validating Data</Title>
    <Categories>
       <Category>CakePHP</Category>
      <Category>PHP</Category>
    </Categories>
     </Tutorial>
xml ------------------

$("#output").append("<li class='my'><a href=''>"+ $(this).find("Title").text() +"</a></li><br />");
     $(".actions li.my a").click(function(event){
            alert('ss');
          
           event.preventDefault();
      });
jquery----------------
<body>
   <div id='output'>
    <ul class='actions></ul>
   </div>
</body>
html----------------
ตาม code ข้างต้น มันไม่ยอม ทำงาน alert "ss" ให้ แต่หาก มีแค่ recode เดียว สามารถ alert ข้อความ 'ss' อยากให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะค่ะ


01 ก.ย. 2552 เวลา 17:00 น. 3 1,660
^