A-AA+then

ปัญหาเกี่ยวกับ filefield

2,231
การส่งข้อมูลที่อยู่ใน filefield ที่เป็น path ที่ได้จากการใช้ปุ่ม browse...ใน filefield มีวิธีการอย่างไรค่ะ
ถ้าต้องการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยส่งผ่าน AJAX

คือว่าหนูต้องการข้อมูลเป็น path ที่อยู่ใน filefield หนูส่งค่าผ่าน AJAX ข้อมูลที่อยู่ในฟอร์มทุกข้อมูลสามารถส่งผ่านไปได้
และอ่านค่าได้ ยกเว้น filefield ไม่สามารถส่งค่าไปได้ ไม่ทราบอาจารย์มีวิธีการเขียนการส่งค่าผ่านแบบ AJAX อย่างไรค่ะ

3 ความคิดเห็น

สงสัยจะยาก

value ของ file อ่านได้บน ie เท่านั้น บน browser อื่นอ่านไม่ได้ และ เมื่อ submit ไปแล้วค่าต่างๆจะเป็นค่าบน server ไม่ใช่ค่าจาก file
1

แล้วเราต้องเขียนโค้ดยังไงค่ะ PHP ค่ะ
 

2

เท่าที่พอทำได้ มีแต่ IE ครับ คืออ่านจาก fileinput.value ครับ (Javascript)
3
^