A-AA+then

ทำไมเวลาตัดคำแล้วขึ้นตัวสี่เหลี่ยม

1,552
<?php
$long_text = 'รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามตารางการอบรมฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน';
 
echo $new_text = wordwrap($long_text, 50, "<br /> ", true);
?>

7 ความคิดเห็น

เพิ่มเติมอีกนิดครับ
ผมอยากได้การตัดคำแบบเว็บนี้   เช่น
รับประทานอาหารว่างและ....

นะครับ

1

เพิ่มเติมอีกครั้งครับ

ผมใช้ charset เป็น UTF-8 ครับ

2

3

ขอบคุณมากมายครับ

4

ว่าแต่มันใช้งานยังไงครับ

ผมนำมาใช้แล้ว  รันไม่ออก

$str= 'รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามตารางการอบรม';

echo $new_text = substr_utf8($str, "...", 10);
5

กรรม

ฟังก์ชั่นนี้มีรูปแบบและวิธีการใช้เหมือนกับ substr ทุกประการครับ
6

 <?php function substr_utf8( $str, $start_p , $len_p){ return trim(strip_tags(preg_replace( '#^(?:[x00-x7F]|[xC0-xFF][x80-xBF]+){0,'.$start_p.'}'.'((?:[x00-x7F]|[xC0-xFF][x80-xBF]+){0,'.$len_p.'}).*#s', '' , $str ))); }// การใช้งาน // $start_p คือตำแหน่งเริ่มต้นตัดข้อความ // $len_p คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการแสดง // $data="ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบข้อความทดสอบ "; // echo substr($data,0,30); ?>
ลองดูครับ
7
^