A-AA+then

ส่งค่าจาก textbox มายัง ajax

2,485

<head>
<title>AJAX ¡Ñº Check Box</title>
</head>
<body>
<div id='status'></div>

<form name="insert" id="insert">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr><td><input type="text" name="topic" id="topic" onchange='doClick(this);'></td><td><input type="text" name="sel" id="sel"  onchange='doClick(this);'></td></tr>

</table>
</form>
</body>
</html>
<script>
//AJAX ÊÓËÃѺ¨Ñ´¡Òúѹ·Ö¡Å§°Ò¹¢éÍÁÙÅ
function Inint_AJAX() {
  try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) {}
  try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {}
  try { return new XMLHttpRequest(); } catch(e) {}
  alert("XMLHttpRequest not supported");
  return null;
}

//¤ÓÊÑ觷Õè·ÓàÁ×èͤÅÔ¡ checkbox
function doClick(chk) {
  var req = Inint_AJAX();
  //var val=(chk.checked) ? 1:0;

var topic = document.getElementsByTagName('topic');  //  ค่าที่รับมาจาก TEXTBOX  น่าจะรับมาผิด  ช่วยแนะนำหน่อยคับ
var sel = document.getElementsByTagName('sel');         //  ค่าที่รับมาจาก TEXTBOX  น่าจะรับมาผิด  ช่วยแนะนำหน่อยคับ
  
  //var id= String(chk.id);
  req.open('GET', 'purchase/save.php?topic='+topic+'&sel='+sel, true);
  req.onreadystatechange = function() {
    if (req.readyState==4) {
      if (req.status==200) {
        var data=req.responseText;
        //áÊ´§ error ¶éÒÁÕ
        document.getElementById("status").innerHTML=data;
      }
    }
  };
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8"); // set Header
  req.send(null);
}

</script>

5 ความคิดเห็น

ปล...ขอบคุณมากๆ คับ 
1

var topic = document.getElementById('topic').value;
2

ขอบคุณมากครับอาจารย์
3

ขอบคุงค่า....

4

ถ้าเราจะรับค่าแบบ array ล่ะครับ  ต้องทำอย่างไรครับท่าอาจารย์
 

5
^