อยากเก็บ xml file ลง Database my-SQL (ใช้ PHP) ท่านเทพ ช่วยด้วยค

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <FnoDailyTrdSumRpt:FnoDailyTrdSumRpt xmlns:FnoDailyTrdSumRpt="http://www.excel.com.hk/settlement/FnoDailyTrdSumRpt/">
- <FnoDailyTrdSumRpt:Header>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ID>R2603</FnoDailyTrdSumRpt:ID>
  <FnoDailyTrdSumRpt:Title>F & Summary Report As At 29/01/2009</FnoDailyTrdSumRpt:Title>
  <FnoDailyTrdSumRpt:Company>TESTCOMPANY .</FnoDailyTrdSumRpt:Company>
  <FnoDailyTrdSumRpt:PrintTime>20090129 20:22</FnoDailyTrdSumRpt:PrintTime>
  <FnoDailyTrdSumRpt:BusDate>30/01/2009</FnoDailyTrdSumRpt:BusDate>
  </FnoDailyTrdSumRpt:Header>
- <FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeData>
- <FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeRecord>
  <FnoDailyTrdSumRpt:TDNo>F090002510</FnoDailyTrdSumRpt:TDNo>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ExtRefNo>8481677200901291635091</FnoDailyTrdSumRpt:ExtRefNo>
  <FnoDailyTrdSumRpt:BuyQty>2</FnoDailyTrdSumRpt:BuyQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:SellQty>0</FnoDailyTrdSumRpt:SellQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:Price>291.9</FnoDailyTrdSumRpt:Price>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ClosedQty>2</FnoDailyTrdSumRpt:ClosedQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ContractCode>S50H09</FnoDailyTrdSumRpt:ContractCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ContractName>SET5003/2009</FnoDailyTrdSumRpt:ContractName>
  <FnoDailyTrdSumRpt:CaccCode>888-031252-0-3</FnoDailyTrdSumRpt:CaccCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:CaccName>ปราโมทย์ ทำดี</FnoDailyTrdSumRpt:CaccName>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureCode>F</FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureDesc>SET50</FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureDesc>
  <FnoDailyTrdSumRpt:FnoTypeCode>S50</FnoDailyTrdSumRpt:FnoTypeCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ExBoard>TXI</FnoDailyTrdSumRpt:ExBoard>
  <FnoDailyTrdSumRpt:TradeCategory>F</FnoDailyTrdSumRpt:TradeCategory>
  </FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeRecord>
- <FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeRecord>
  <FnoDailyTrdSumRpt:TDNo>F090002511</FnoDailyTrdSumRpt:TDNo>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ExtRefNo>8481692200901291635111</FnoDailyTrdSumRpt:ExtRefNo>
  <FnoDailyTrdSumRpt:BuyQty>48</FnoDailyTrdSumRpt:BuyQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:SellQty>0</FnoDailyTrdSumRpt:SellQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:Price>292</FnoDailyTrdSumRpt:Price>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ClosedQty>48</FnoDailyTrdSumRpt:ClosedQty>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ContractCode>S50H09</FnoDailyTrdSumRpt:ContractCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ContractName>SET5003/2009</FnoDailyTrdSumRpt:ContractName>
  <FnoDailyTrdSumRpt:CaccCode>888-031252-0-3</FnoDailyTrdSumRpt:CaccCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:CaccName>ปราโมทย์ ทำดี</FnoDailyTrdSumRpt:CaccName>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureCode>F</FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureDesc>SET50</FnoDailyTrdSumRpt:ProductNatureDesc>
  <FnoDailyTrdSumRpt:FnoTypeCode>S50</FnoDailyTrdSumRpt:FnoTypeCode>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ExBoard>TXI</FnoDailyTrdSumRpt:ExBoard>
  <FnoDailyTrdSumRpt:TradeCategory>F</FnoDailyTrdSumRpt:TradeCategory>
  </FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeRecord>
  <FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeRecord />
  </FnoDailyTrdSumRpt:ClientTradeData>
  <FnoDailyTrdSumRpt:Footer>*** End Of Report ***</FnoDailyTrdSumRpt:Footer>
  </FnoDailyTrdSumRpt:FnoDailyTrdSumRpt>
05 ก.พ. 2552 เวลา 15:19 น. 2 2,427
^