จะทำ list menu แบบนี้ครับ

คือว่าผม จะทำ list menu แบบนี้ครับ เป็น Ajax ตอนนี้ผมทำได้แล้ว แต่ยังทำให้เวลาเราไม่ได้เลือกหมวดย่อยจะไม่สามารถเลือกได้ ถ้าเราเลือกหมวดหลัก หมวดย่อยก็จะแสดงขึ้นมา สามารถเลือกได้ เหมือนเว็บ sanook ครับ : <a href="http://webindex.sanook.com/addweb/add-web-step-3.php">http://webindex.sanook.com/addweb/add-web-step-3.php</a> นี้เป็นโค้ดหน้าแรก index.php <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd</a>"> <html xmlns="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>#ADD NEW WEBINDEX#</title> <script type="text/javascript" src="javascript/jquery-1.2.6.min.js"></script> <script type="text/javascript"><!-- function VF_formADD(){ //v2.0 <!--start_of_saved_settings--> <!--type,text,name,code_input,required,true,errMsg,#คุณกรอกรหัสยืนยันไม่ถูกกรุณากรอกใหม่คะ#--> <!--type,text,name,email_poster,required,true,isEmail,errMsg,#รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกใหม่คะ#--> <!--type,text,name,poster_name,required,true,errMsg,#กรุณากรอกชื่อผู้โพสเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,select,name,sub_cat,isDefault,errMsg,#กรุณาเลือกหมวดหมู่ย่อยเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,select,name,main_cat,isDefault,errMsg,#กรุณาเลือกหมวดหมู่หลักเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,textarea,name,keyword,required,true,fLen,1,50,errMsg,#กรุณากรอกคีย์เวิร์ดเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,textarea,name,detail,required,true,fLen,1,50,errMsg,#กรุณากรอกคำบรรยายเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,text,name,homepage,required,true,isAlpha,errMsg,#กรุณากรอกชื่อโฮมเพจเว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--type,text,name,url,required,true,isRegExp,http://,errMsg,#กรุณากรอกตำแหน่งที่อยู่เว็บไซต์ด้วยนะคะ#--> <!--end_of_saved_settings-->  var theForm = document.formADD;  var alphaRE = /^[a-zA-Z]+$/;  var emailRE = /^([a-zA-Z0-9_.-])+@(([a-zA-Z0-9-])+.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;  var userRE0 = new RegExp("http://");  var sFlg_sub_cat = false;  var sFlg_main_cat = false;  var errMsg = "";  var setfocus = "";  for(var s7=0;s7<theForm['sub_cat'].length;s7++){if(theForm['sub_cat'].options[s7].selected){if(theForm['sub_cat'].options[s7].text==theForm['sub_cat'].options[0].text)sFlg_sub_cat=true;}}  for(var s6=0;s6<theForm['main_cat'].length;s6++){if(theForm['main_cat'].options[s6].selected){if(theForm['main_cat'].options[s6].text==theForm['main_cat'].options[0].text)sFlg_main_cat=true;}}  if (theForm['code_input'].value != theForm['code_hidden'].value){   errMsg = "#คุณกรอกรหัสยืนยันไม่ถูก กรุณากรอกใหม่ค่ะ#";   setfocus = "['code_input']";  if (theForm['code_input'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกรหัสยืนยันด้วยนะคะ#";   setfocus = "['code_input']";   }  }  if (!emailRE.test(theForm['email_poster'].value)){   errMsg = "#คุณกรอกอีเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมล์ใหม่อีกครั้งนะคะ#";   setfocus = "['email_poster']";   if (theForm['email_poster'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกอีเมล์ผู้โพสด้วยนะคะ#";   setfocus = "['email_poster']";   }  }  if (theForm['poster_name'].value.length < 5){   errMsg = "#ชื่อผู้โพสต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษรนะคะ#";   setfocus = "['poster_name']";  }  else if(theForm['poster_name'].value.length > 10){  errMsg = "#ชื่อผู้โพสต้องมีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษรนะคะ#";   setfocus = "['poster_name']";  }   if (theForm['poster_name'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกชื่อผู้โพสด้วยนะคะ#";   setfocus = "['poster_name']";   }  if (sFlg_sub_cat){   errMsg = "#กรุณาเลือกหมวดหมู่ย่อยเว็บไซต์ด้วยนะคะ#";   setfocus = "['sub_cat']";  }  if (sFlg_main_cat){   errMsg = "#กรุณาเลือกหมวดหมู่หลักเว็บไซต์ด้วยนะคะ#";   setfocus = "['main_cat']";  }  if (theForm['keyword'].value.length < 5){   errMsg = "#คีย์เวิร์ดต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษรนะคะ#";   setfocus = "['keyword']";  }  else if(theForm['keyword'].value.length > 150){  errMsg = "#คีย์เวิร์ดต้องมีความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษรนะคะ#";   setfocus = "['keyword']";  }   if (theForm['keyword'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกคีย์เวิร์ดด้วยนะคะ#";   setfocus = "['keyword']";   }  if (theForm['detail'].value.length < 20){   errMsg = "#คำบรรยายต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษรค่ะ#";   setfocus = "['detail']";  }  else if(theForm['detail'].value.length > 150){  errMsg = "#คำบรรยายต้องมีความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษรค่ะ#";   setfocus = "['detail']";  }   if (theForm['detail'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกคำบรรยายด้วยนะคะ#";   setfocus = "['detail']";   }  if (!alphaRE.test(theForm['homepage'].value)){   errMsg = "#ชื่อโฮมเพจต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้นนะคะ#";   setfocus = "['homepage']";  }  else if (theForm['homepage'].value.length < 20){   errMsg = "#ชื่อโฮมเพจต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษรค่ะ#";   setfocus = "['homepage']";  }  else if(theForm['homepage'].value.length > 100){   errMsg = "#ชื่อโฮมเพจต้องมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษรค่ะ#";   setfocus = "['homepage']";  }   if (theForm['homepage'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอกชื่อโฮมเพจด้วยนะคะ#";   setfocus = "['homepage']";   }  if (!userRE0.test(theForm['url'].value)){   errMsg = "#ระบุ URL ให้ถูกต้อง ขึ้นต้นด้วย http:// กรุณากรอกใหม่อีกครั้งนะคะ#";   setfocus = "['url']";   if (theForm['url'].value == ""){   errMsg = "#กรุณากรอก URL ของเว็บไซต์ด้วยนะคะ#";   setfocus = "['url']";   }  }  if (errMsg != ""){   alert(errMsg);   eval("theForm" + setfocus + ".focus()");  }  else theForm.submit(); } $(document).ready(function(){   $("#detail").keyup(function(){    var new_length = $(this).val().length;    $('#detail_limit1').val( 200 - new_length );    return(false);   });   $("#keyword").keyup(function(){    var new_length = $(this).val().length;    $('#detail_limit2').val( 200 - new_length );    return(false);   });   }); //--> </script> <style type="text/css"> #hintbox{ /*กรอบคำอธิบาย */  position:absolute;  top: 0;  background-color: #000000;  width: 150px; /*เส้นขอบ*/  padding: 3px;  border:1px solid black;  line-height:18px;  z-index:100;  border-right: 3px solid black;  border-bottom: 3px solid black;  visibility: hidden;  font-family: Verdana;  font-size: 11px;  font-style: normal;  font-weight: normal;  font-variant: normal;  color: #FFFFFF; } </style> <script type="text/javascript"> var horizontal_offset="9px" //ระยะห่างขาตำแหน่งของ ปุ่ม var vertical_offset="0" //ไม่ต้องเปลี่ยน var ie=document.all var ns6=document.getElementById&&!document.all function getposOffset(what, offsettype){ var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop; var parentEl=what.offsetParent; while (parentEl!=null){ totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop; parentEl=parentEl.offsetParent; } return totaloffset; } function iecompattest(){ return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body } function clearbrowseredge(obj, whichedge){ var edgeoffset=(whichedge=="rightedge")? parseInt(horizontal_offset)*-1 : parseInt(vertical_offset)*-1 if (whichedge=="rightedge"){ var windowedge=ie && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-30 : window.pageXOffset+window.innerWidth-40 dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth if (windowedge-dropmenuobj.x < dropmenuobj.contentmeasure) edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetWidth+parseInt(horizontal_offset) } else{ var windowedge=ie && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18 dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure) edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetHeight } return edgeoffset } function showhint(menucontents, obj, e, tipwidth){ if ((ie||ns6) && document.getElementById("hintbox")){ dropmenuobj=document.getElementById("hintbox") dropmenuobj.innerHTML=menucontents dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top=-500 if (tipwidth!=""){ dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style dropmenuobj.widthobj.width=tipwidth } dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left") dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top") dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+obj.offsetWidth+"px" dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+"px" dropmenuobj.style.visibility="visible" obj.onmouseout=hidetip } } function hidetip(e){ dropmenuobj.style.visibility="hidden" dropmenuobj.style.left="-500px" } function createhintbox(){ var divblock=document.createElement("div") divblock.setAttribute("id", "hintbox") document.body.appendChild(divblock) } if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", createhintbox, false) else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", createhintbox) else if (document.getElementById) window.onload=createhintbox </script> </head> <body> <?  function ranDomStr($length){   $str2ran = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'; //string ที่เป็นไปได้ที่จะใช้ในการ random ซึ่งสามารถเพิ่มลดได้ตามความต้องการ   $str_result = "";  //สตริงว่างสำหรับจะรับค่าจากการ random   while(strlen($str_result)<$length){  //วนลูปจนกว่าจะได้สตริงตามความยาวที่ต้องการ    $str_result .= substr($str2ran,(rand()%strlen($str2ran)),1); //ต่อ string จาก substring ที่ได้จากการ random ตำแหน่ง ทีละ 1 ตัว                              //จนกว่าจะครบตรามความยาวที่ส่งมา   }   return($str_result);//ส่งค่ากลับ  }  $ran_str = randomstr(6); //สั่ง random string ?> <form action="captcha/result.php" method="post" name="formADD" id="formADD" onsubmit="VF_formADD();return false;">   <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">     <tr>       <td align="right"> </td>       <td> </td>     </tr>     <tr>       <td width="37%" align="right">*URL : </td>       <td width="63%"><input name="url" type="text" id="url" size="50" />       <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งของเว็บไซต์ เริ่มต้นด้วย http:// ค่ะ.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*ชื่อโฮมเพจ : </td>       <td><input name="homepage" type="text" id="homepage" size="50" />      <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องกรอกข้อมูลชื่อโฮมเพลของเว็บไซตด้วยค่ะ์.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*คำบรรยาย : </td>       <td><textarea name="detail" cols="40" rows="5" id="detail" ></textarea>         <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องกรอกข้อมูลคำบรรยายของเว็บไซตด้วยค่ะ์.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a><br>                Limit:       <input name="detail_limit1" type="text" id="detail_limit1" value="200" size="4" readonly="readonly" disabled="disabled"></td></tr>     <tr>       <td align="right">*คีย์เวิร์ด : </td>       <td><textarea name="keyword" cols="40" rows="5" id="keyword"></textarea>         <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องกรอกข้อมูลคีย์เวิร์ดของเว็บไซต์ คั่นด้วยเครื่องหมาย (,) เช่น กีฬา, กิจกรรมยามว่าง ค่ะ.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a>          Limit:       <input name="detail_limit2" type="text" id="detail_limit2" value="200" size="4" readonly="readonly" disabled="disabled"></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*หมวด :</td>       <td> <span id="maincatDiv"><label for="main_cat">หมวดหมู่หลัก :</label>         <select name="main_cat" id="main_cat" onchange="dochange('main_cat')">           <option value="<?php echo $main_cat; ?>">--------------------------------</option>         </select></span>   <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องเลือกหมวดหมู่หลักของเว็บไซต์.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right"> </td>       <td><span id="subcatDiv"><label for="sub_cat">หมวดหมู่ย่อย :</label>                 <select name="sub_cat" id="sub_cat" onchange="dochange('sub_cat')">           <option value="<?php echo $sub_cat; ?>">---------------------------------</option>         </select></span>        <a href="#" onMouseover="showhint('คุณจะเลือกหมวดหมู่ย่อยของเว็บไซต์หรือไม่ก็ได้.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*ชื่อผู้กรอก : </td>       <td><input name="poster_name" type="text" id="poster_name" size="40" />     <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องระบุชื่อผู้กรอกเว็บไซต์.', this, event, '150px')"> <img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*อีเมล์ผู้กรอก :</td>       <td><input name="email_poster" type="text" id="email_poster" size="40" />         <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องระบุอีเมล์จริงเพื่อใช้ในการยืนยันเว็บไซต์ด้วยค่ะ.', this, event, '150px')"><img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right">*Security Code : </td>       <td><img src="captcha/pic_text.php?str=<?=$ran_str?>" />       <input name="code_input" type="text" id="code_input" size="13" /><input type="hidden" name="code_hidden" value="<?=$ran_str?>">      <a href="#" onMouseover="showhint('คุณต้องกรอกรหัสยืนยันด้วยค่ะ.', this, event, '150px')"> <img src="img/info.gif" width="20" height="20" border="0" align="absbottom" /></a></td>     </tr>     <tr>       <td align="right"> </td>       <td><input type="submit" name="Submit" value="เพิ่มเว็บไซต์" />         <input type="reset" name="Reset" value="ล้างข้อมูล" /></td>     </tr>   </table> </form> <script type="text/javascript"> //AJAX function Inint_AJAX() {  try  {   return new ActiveXObject( "Msxml2.XMLHTTP" );  }  catch ( e )  {  };  try  {   return new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );  }  catch ( e )  {  };  try  {   return new XMLHttpRequest();  }  catch ( e )  {  };  alert( "XMLHttpRequest not supported" );  return null; }; function dochange( obj ) {  var req = Inint_AJAX();  var main_cat = document.getElementById( 'main_cat' ).value;  if ( obj && obj.name == 'main_cat' ) //เมื่อทำการเลือที่จังหวัดมา ให้เคลียร์ค่าอำเภอ  {   var sub_cat = "";  }  else //เลือกรายการอื่น  {   var sub_cat = document.getElementById( 'sub_cat' ).value;  };  var data = "main_cat=" + main_cat + "&sub_cat=" + sub_cat;  req.onreadystatechange = function()  {   if ( req.readyState == 4 )   {    if ( req.status == 200 )    {     var datas = eval( '(' + req.responseText + ')' ); // JSON     document.getElementById( 'maincatDiv' ).innerHTML = datas[0].main_cat;     document.getElementById( 'subcatDiv' ).innerHTML = datas[0].sub_cat;    };   };  };  req.open( "post" , "catagoly.php" , true ); //สร้าง connection  req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" ); // set Header  req.send( data ); //ส่งค่า }; //โหลดครั้งแรก window.onload = function() {  dochange( '' ); }; </script> </body> </html> นี้เป็นโค้ด  catagoly.php ครับ <?  header( "Expires: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 GMT" );  header( "Last-Modified: ".gmdate( "D, d M Y H:i:s" )."GMT" );  header( "Cache-Control: no-cache, must-revalidate" );  header( "Pragma: no-cache" );  header( "content-type: application/x-javascript; charset=UTF-8" );  $main_cat = $_POST[main_cat];  $sub_cat = $_POST[sub_cat];  $hostname_conn = "localhost";  $username_conn = "root";  $password_conn = "root";  $database_conn = "thaiindexz";  mysql_connect( $hostname_conn , $username_conn , $password_conn ) or die( "เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้" );  mysql_select_db( $database_conn ) or die( "เลือกฐานข้อมูลไม่ได้" ); // เลือกฐานข้อมูล  //ให้คืนค่าจังหวัดไว้เป็นอันดับแรก  $sql = "SELECT * FROM main_catagoly";  $result = mysql_query( $sql );  echo "[{\"main_cat\":\"";  echo "<label for='main_cat'>หมวดหมู่หลัก :</label>";  echo "<select name='main_cat' id='main_cat' onchange='dochange(this)'>";  echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกหมวดหมู่หลัก--</option>";  while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )  {   $id = $fetcharr[id_main];   $name = $fetcharr[main_catagoly];   echo "<option value='$id'";   if ( $main_cat == $id ) //เลือกจังหวัดที่เลือกไว้   {    echo " selected='selected'";   };   echo ">$name</option>";  };  echo "</select>\",\"sub_cat\":\"";  echo "<label for='sub_cat'>หมวดหมู่ย่อย :</label>";  echo "<select name='sub_cat' id='sub_cat' onchange='dochange(this)'>";  //ถ้ามีการเลือกจังหวัดมาแล้วให้แสดงอำเภอต่อ  if ( $main_cat != "0" && $main_cat != "" )  {   echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกหมวดหมู่ย่อย--</option>";   $sql = "SELECT * FROM sub_catagoly WHERE id_main='$main_cat'";   $result = mysql_query( $sql );   while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )   {    $id = $fetcharr[id_sub];    $name = $fetcharr[sub_catagoly];    echo "<option value='$id'";    if ( $sub_cat == $id ) //เลือกอำเภอที่เลือกไว้    {     echo " selected='selected'";    };    echo ">$name</option>";   };  }  else  {   echo "<option value=''>-------------------------------</option>";  };  echo "</select>\"}]";  mysql_close(); ?> มีสองไฟล์นี้เท่านั้นครับ ช่วยแก้โค้ดให้หน่อยนะครับ อาจารย์ จะเป็นพระคุณอย่างมหาศาล ขอคุณครับ
18 ม.ค. 2552 2 16,634

ประยุกต์เอาจากบทความละกัน เขียนให้แล้ว
#1

แบบที่ผมกำลังทำอยู่นี่รึป่าว <a lang="utf-8" dir="ltr" target="_blank" href="http://krajay.thport.com">krajay.thport.com</a>         1                                       2                                     3 ====================================================== list 1.ยังไม่ถูกเลือก (มีเพียงรายการใน list1 ที่มีให้เลือกได้) list 2.แสดง <option id="list2" value="-1">กรุณาเลือก 1 ก่อน</option>เพียงรายการเดียว list 3.แสดง <option id="list3" value="-1">กรุณาเลือก 1 ก่อน</option>เพียงรายการเดียว |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| | ยังไม่ถูกเลือก |          | กรุณาเลือก 1 ก่อน  |       | กรุณาเลือก 1 ก่อน  |    |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| ====================================================== list 1.ถูกเลือกรายการแล้ว list 1.เรียกฟังชันของจาว่าสคริปท์ขึ้นมาอ่านค่า แล้วสั่งให้ล้างข้อมูลใน list 2.ด้วยคำสั่ง document.getElementById('list2').options.length = 0; //ล้างข้อมูลเก่าใน ElementById "list2" ก่อนจะส่งค่า value จาก list 1. ไปค้นหาเอารายการที่ตรงกับค่า vslue มาเขียนลงใน list 2. list 2.แสดง <option id="list2" value="-1">กรุณาเลือกรายการ</option>                   <option id="list2" value="0">รายการที่ 1</option>                   <option id="list2" value="1">รายการถัดไป</option> จนถึง          <option id="list2" value="n">รายการสุดท้าย</option> list 3.แสดง <option id="list3" value="-1">กรุณาเลือก 1 ก่อน</option>เพียงรายการเดียว list 1.แสดงรายการที่ถูกเลือก |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| |     ถูกเลือก     |          |     ยังไม่ถูกเลือก     |       | กรุณาเลือก 2 ก่อน  |    |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| ====================================================== list 1.ถูกเลือกรายการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว list 2.ถูกเลือกรายการแล้ว list 2.เรียกฟังชันของจาว่าสคริปท์ขึ้นมาอ่านค่า แล้วสั่งให้ล้างข้อมูลใน list 3.ด้วยคำสั่ง document.getElementById('list3').options.length = 0; //ล้างข้อมูลเก่าใน ElementById "list3" ก่อนจะส่งค่า value จาก list 2. ไปค้นหาเอารายการที่ตรงกับค่า vslue มาเขียนลงใน list 3. list 3.แสดง <option id="list3" value="-1">กรุณาเลือกรายการ</option>                   <option id="list3" value="0">รายการที่ 1</option>                   <option id="list3" value="1">รายการถัดไป</option> จนถึง          <option id="list3" value="n">รายการสุดท้าย</option> list 1.แสดงรายการที่ถูกเลือก list 2.แสดงรายการที่ถูกเลือก |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| |     ถูกเลือก     |          |         ถูกเลือก         |       |       กรุณาเลือก       |    |-----------------|          |-----------------------|       |-----------------------| ====================================================== เมื่อเลือก list 3.แล้วก็พร้องส่งข้อมูล
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^