A-AA+then

อยากให้แสดงแบบนี้ครับ

1,646
ผมมีตาราง 2 ตาราง
ตารางที่ 1 คือ db_group ประกอบด้วย id ,name  (1,กลุ่ม A,2,กลุ่ม B,3,กลุ่ม C)
ตารางที่ 2 คือ db_user ประกอบด้วย id,username,group (1, นาย ก,1 ,  2, นาย ข,1 , 3,นาย ค,2   4,นาย ง,3   5,นาย จ,3 )

ตอนนี้ผมเขียน while มันออกมาแบบนี้ครับ  มันวนกลุ่มด้วย

กลุ่ม A
นาย ก
กลุ่ม A
นาย ข

กลุ่ม B
นาย ค

กลุ่ม C
นาย ง
กลุ่ม C
นาย จ

ผมอยากให้แสดงแบบนี้ครับ
                             
กลุ่ม A
นาย ก
นาย ข

กลุ่ม B
นาย ค

กลุ่ม C
นาย ง
นาย จ
 
จะใช้ sql และเขียน php อย่างไรครับ

1 ความคิดเห็น

จัดใส่ array สิครับ ยดตัวอย่างนะครับ จัดให้เป็น array รูปแบบนี้

$array[A][] = นาย ก.
$array{A][] = นาย ข.
$array[] = นาย ค.
$array[C][] = นาย ง.

เสร็จแล้วลองใช้คำสั่ง print_r($array) ดูครับว่า ผลลัพท์เป็นยังไง

ลองประยุกต์ดูนิดนึงนะครับ เทคนิคนี้สามารถแก้ปัญหาการแสดงผลได้ในหลายกรณี

1
^