วงจรชีวิตของโดเมน

โดเมนก็มีวงจรชีวิตเหมือนกับเราๆท่านๆเหมือนกันนะครับ ใครที่คิดจะจดโดเมน หรือเป็นเจ้าของโดเมนอยู่ รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ
  1. Available
  2. Active
  3. Expired
  4. Redemption Period
  5. Pending Delete
  1. เมือคุณต้องการจดโดเมน โดเมนที่สามารถจดใหม่ (Register) ได้จะต้องอยู่ในสถานะ Available เท่านั้น (การจดโดเมนใหม่ อาจต้องใช้เวลาในช่วง 1 - 48 ชั่วโมง เพื่อให้โดเมนเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป)
  2. โดเมนที่ถูกจดเรียบร้อยแล้ว และยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู่ จะอยู่ในสถานะ Active ซึ่งจะมีช่วงอายุในสถานะนี้ได้ 1 ถึง 10 ปี (ตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งสูงสุดที่สามารถจดได้คือ 10 ปี) ในกรณีที่ถึงวันใกล้ครบกำหนดอายุ (30 วัน และ 15 วัน) ระบบจะแจ้งเตือนวันหมดอายุไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา ซึ่งการต่ออายุโดเมนควรทำในช่วงนี้
  3. หลังจากครบกำหนดอายุของโดเมนที่จดไว้แล้ว โดเมนจะไปอยู่ในสถานะ Expired (หมดอายุแล้ว) ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลา 30 วัน (ปกติจะเป็นช่วง 1 - 45 วัน แล้วแต่ผู้รับจดทะเบียนแต่ละราย (Registra) เป็นผู้กำหนด) ในช่วงนี้โดเมนของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว แต่การต่ออายุโดเมนจะยังทำได้ตามปกติ และหากมีการต่ออายุในช่วงนี้ อาจต้องรอให้โดเมนกลับมาใช้งานได้เป็นปกติในช่วง 1 - 48 ชั่วโมง
  4. หลังจากครบกำหนด Expired แล้ว โดเมนจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Redemption Period ซึ่งจะมีช่วงอายุอีก 30 วัน ในช่วงนี้ข้อมูลผู้ถือครองโดเมนต่างๆจะถูกลบออกจาก Registra แล้ว เจ้าของโดเมนเดิมยังสามารถต่ออายุได้ในช่วงนี้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุโดเมนในช่วงนี้ (เก็บโดย Registra) ซึ่งค่อนข้างแพง (ถ้าต้องการต่ออายุในช่วงนี้ให้สอบถามราคาก่อน)
  5. สถานะโดเมนถัดจากนี้คือ Pending Delete ซึ่งจะมีช่วงอายุอีก 5 วัน ในช่วงนี้จะไม่สามารถต่ออายุได้แล้ว ซึ่งจะเป็นวงจรชีวิตช่วงสุดท้ายของโดเมน ครบกำหนดสถานะนี้โดเมนจะถูกลบโดยสมบูรณ์ และกลับไปอยู่ในสถานะ Available อีกครั้ง
หลังจากโดเมนกลับมาเป็นสถานะ Available อีกครั้ง ในช่วงนี้หากชื่อโดเมนเป็นชื่อที่เป็นที่ต้องการของตลาด ชื่อโดเมนอาจถูกชิงจดโดยผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อนำไปขายต่อ (ในราคาแพง) ดังนั้นถ้าคุณมีชื่อโดเมนสวยๆก็ไม่ควรปล่อยให้หมดอายุนะครับ และในช่วงนี้เช่นกัน หากโดเมนไม่ได้ถูกชิงจดโดยผู้บริการใดไปก่อน คุณจะสามารถจดโดเมนในชื่อเดิมได้ในราคาปกติ
^