สอบถาม การส่งอีเมลล์โดยเลือกจากฐานข้อมูล mysql

usericon
Posted By

ถ้าระบบเรามีการสมัครสมาชิก สมาชิกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
แล้วเราจะเขียนโปรแกรมให้ส่งเมลล์ไปหาสมาชิกแบบเลือกเป็นรายคน เป็นกลุ่มๆ
หรือเลือกทั้งหมด โดยเลือกจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
จะมีวิธีการเขียนยังไงค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

6 ความคิดเห็น

usericon
เปี้ยว 1


ปกติแล้วรูปแบบ code email ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ผมแนะนำให้ใส่ loop อาจจะเขียน
if else ปกติดก็สามารถวนได้แล้ว ส่วนการเลือกกลุ่ม ก็น่าจะมีการแบ่งประเภท member ไว้ได้ ก็เลือกจา กลุ่มมาส่ง ลองทำดูนะครับ :D


<? $strTo = "member@hostdrift.com"; $strSubject = "หัวข้าเมล"; $strHeader = "From: admin@hostdrift.com"; $strMessage = "ข้อความใน email"; $flgSend = @mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader); // ใส่ @ = ไม่แสดง errorไว้ // if($flgSend) { echo "ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว."; } else { echo "ไม่สามารถส่ง email ได้."; } ?>usericon
Goragod 2

คำถามสั้น แต่ตอบไม่ได้ง่ายๆ...

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การส่ง เพราะจะส่งคนเดียวหรือหลายคนก็วิธีเกียวกันครับ

หลัการจะไปอยู่ที่การ query ครับ ซึ่งก็แล้วแต่ฐานข้อมูลเช่น

กำหนดให้ group แทนกลุ่ม เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข เช่น กลุ่ม 1, กลุ่ม 2

SELECT * FROM member_table WHERE group=1

ข้อมูลที่ได้คือ รายการสมาชิกในกลุ่ม เราก็วนลูปเิอารายชื่อนี้ไปส่งอีเมล์ทีละคน ครับ
usericon
Ombu~* 3

ขอบคุณมากค่ะ
เดี๋ยวจะลองทำดูค่ะ

usericon
Ombu~* 4

ส่งเมลล์แบบกลุ่มได้แล้วค่ะ
ทีนี้อยากจะใช้ฟังก์ชั่น PHPMailer ในการส่งเมลล์ทั้งหมด
และแนบไฟล์ด้วย ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน
ช่วยดูให้หน่อยค่ะ
ขอบคุณมากล่วงหน้านะค่ะ
 

<? session_start();?>
<?
 include ('../../config/conn.inc.php');
 include("../../config/function.php");
 chk_login("Administrator");
 ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Send Mail</title>
</head>
<body>
<?php
if($_POST) { 
 set_time_limit(0);  //กำหนดเป็น 0 คือไม่จำกัดเวลาในการส่ง
 include "../../PHPMailer/class.phpmailer.php";
 $mailer = new PHPMailer(); 
 
 $ref_tg_id     = $_POST['to'];
 $sql = "SELECT * FROM company where ref_tg_id = '$ref_tg_id';";
 $result = mysql_query($sql);

 //ป้องกันการใส่ backslash เครื่องหมาย quote
 if(get_magic_quotes_gpc()) {
  foreach($_POST as $key => $value) {
   $_POST[$key] = stripslashes($value);
  }
 }
 
 $mailer->WordWrap = 70;
 $mailer->CharSet = "utf-8";
 $mailer->IsHTML(true); 
 
 $mailer->From =  mail@hotmail.com;
 $mailer->FromName = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['fromname']);
 
 
 //อัปโหลดไฟล์
 if($_FILES)  {
  @mkdir("upload"); 
   $path = "upload/" . $_FILES['upfile']['name'];
   move_uploaded_file($_FILES['upfile']['tmp_name'], $path);
   $mailer->AddAttachment($path);
 }
 
 $mailer->Subject = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['subject']);
 $mailer->Body = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['body']);
 
 while($data = mysql_fetch_array($result)) {
  $to = $data['company_mail'];
  $mailer->AddAddress=$to;
  $mailer->Send();
}
echo "เมลถูกส่งไปยังปลายทางแล้ว";
exit;
}

?>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
  <table width="549" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="3">
   <tr>
      <td width="89">To :</td>
      <td width="451">
      <select name="to" id="to" >
          <option value="" >--Select--</option>
                <?php
        $sql2  = "select * from type_group";
        $query2 = mysql_query($sql2)or die("ERROR=$sql2");
        $num2  = mysql_num_rows($query2);
        for($i=1;$i<=$num2;$i++)
        {
         $row2 =mysql_fetch_array($query2);
               
    ?>

              <option value="<? echo $row2['tg_id']?>"><? echo $row2['tg_name'];?></option>
                 <?
       }
    ?>

      </select>
      </td>
    </tr>
    <tr valign="top">
      <td>Subject :</td>
      <td><label>
        <input name="subject" type="text" id="subject" size="50" />
      </label></td>
    </tr>
    <tr valign="top">
      <td>message :</td>
      <td><label>
        <textarea name="body" cols="50" rows="5" id="body"></textarea>
      </label><label></label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>File :</td>
      <td><input name="upfile" type="file" id="upfile" size="35" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Name :</td>
      <td><label>
        <input name="fromname" type="text" id="fromname" size="50" />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td align="reft"><label>
        <input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" />
      </label></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>

usericon
Ombu~* 5

ทำได้แล้วค่ะ  ^^

usericon
spyclub_007@hotmail.com 6

ไม่ทราบว่าทำยังไงหรอค่ะ มีปัญหาอยู่เหมือนกัน
ขอโค้ดหน่อยน่ะค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg” เท่านั้น

antispam