A-AA+then

แก้ไขเกี่ยวกับเว็บแจ้งไม่พบบทความบน IE6 เนื่องจากได้รับรายงานมา

ปัญหาในกรณีนี้เกิดจากการที่ IE6 ไม่ยอมรับ URL ที่เป็นภาษาไทย บน UTF-8 แต่เมื่อแก้ปัญหาให้กับ IE6 ได้แล้วกลับกลายเป็นว่า เว็บไม่สามารถผ่านมาตรฐาน TIDY ได้แทน

Relate

^