GAJAX บทที่ 7

GModal Class สำหรับการแสดง ข้อความ ฟอร์ม หรือ HTML อื่นๆ บนพื้นหลังสีดำจางๆ สามารถจัดการแสดงผลกลางจอภาพได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับทำข้อความเตือน หรือ ฟอร์มกรอกข้อมูลที่ต้องบังคับกรอก เป็นต้น หรือ อาจใช้สำหรับแสดงรูปภาพแกลอรี่กลางจอภาพได้ด้วย
  • show
  • hide
Class นี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเพราะมี property แค่ 2 ตัว คือ show สำหรับแสดง modal และ hide สำหรับซ่อน modal ในการแสดง modal ให้ส่งค่า html ให้กับ property show ได้เลยครับ สำหรับการปิด modal สามารถทำได้ด้วยการกด ESC หรือ สามารถทำปุ่มปิดไว้ก็ได้ครับ

var _modal = new GModal();
function doShow() {
    _modal.show("<div class='member-tooltip'><b>GModal</b> แสดง กล่องข้อความกลางจอภาพ<br /><br /><input type='button' value='Hide' onclick='doHide()' /> หรือ กด Esc เพื่อปิดหน้านี้</div>");
};
function doHide() {
  _modal.hide();
};

ตัวอย่าง :

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2553 เปิดดู 17,119 ป้ายกำกับ GAJAXAJAXJavascript
^