ให้ Text รับข้อมูลเป็นตัวเลขอย่างเดียว

ฟังก์ชั่น Javascript ตรวจจับการกดคีย์ตัวเลขคีย์บอร์ด ในอีเว้นต์ onkeypress

<input type="text" onkeypress="checknumber()">

<script language="JavaScript">
function checknumber() {
  key=event.keyCode
  if (key<48 || key>57) event.returnValue = false;
}
</script>

วิธีข้างบนไม่แสดง error ถ้าต้องการให้แสดง error ใช้วิธีนี้

<input type="text" name="number" onkeypress="checknumber()">

<script language="JavaScript">
function checknumber() {
  key=event.keyCode
  if (key<48 || key>57) {
    event.returnValue = false;
    alert("กรุณากรอกค่า number เป็นตัวเลขเท่านั้น !!");
    number.focus();
}
</script>
^