ใส่ไอคอนลงใน Address Bar

การใส่ ไอคอนลงใน Address Bar ของ Browser ดังรูป สามารถกำหนดได้ในเอกสาร HTML ครับ


ใส่โค้ดในส่วน HEAD ดังนี้

<HEAD>
  <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.mydomain.com/myicon.ico" />
  <TITLE>My Title</TITLE>
</HEAD>

ถ้าวางไอคอนบน root ของระบบให้ใช้ HREF="favicon.ico" และเปลี่ยนไอคอนเป็นชื่อ favicon.ico ด้วย แต่ถ้าวางไว้ที่โฟลเดอร์อื่นหรือใช้ชื่ออื่น ให้อ้าง HREF รวม path ด้วยเช่น HREF="http://www.mydomain.com/myicon.ico"

ให้ใช้ ไอคอนขนาด 16*16 พิกเซลเท่านั้น สามารถสร้างได้จากโปรแกรมสร้าง icon ทั่วไปครับ

โค้ดจาก http://msdn.microsoft.com/...wto/ShortcutIcon.asp
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 17,343 ป้ายกำกับ HTML
^