แสดงไฟล์ทั้งหมดในไดเร็คทอรี่

โค้ด File Maneger เป็น HTML ทำงานโดย ActiveX

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Search Demo [g-O-r-a-g-o-d.com]</TITLE>
</HEAD>
<style>
.Field {color: black; border: 1px solid #FFFFFF; background-color: #FFCC00;}
.Find {color:blue; font: 10px Arial;}
</style>

<script>
var Fo =new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var StrOut = new String();
var FileName = new String();
var Extention = new String();

function FindFile(FOo) {
  var FSo = new Enumerator(FOo.Files);
  for(i=0;!FSo.atEnd();FSo.moveNext()) {
    if(FileName == "*" || FSo.item().name.slice(0,FSo.item().name.lastIndexOf(".")).toLowerCase().indexOf(FileName)>-1)
      if(Extention == "*" || FSo.item().name.slice(FSo.item().name.lastIndexOf(".")+1).toLowerCase().indexOf(Extention)>-1){
        StrOut += "<tr "+ ((i%2)? "":"bgcolor=#DDAA55") +"><td width=50%><font class=find>" + FSo.item().name + "</font></td><td width=25%><font class=find>" + FSo.item().type + "</font></td><td width=50%><font class=find>"+ String(FSo.item().size/(1024*1024)).slice(0,3) +" MB</font></td></tr>";
        i++
      }
    }
  }

function Scan() {
  FileName = (search.value.lastIndexOf(".")>-1)? search.value.slice(0,search.value.lastIndexOf(".")):(search.value.length>0)? search.value.toLowerCase():"*"; //Get Searched File Name
  Extention = (search.value.lastIndexOf(".")>-1)? search.value.slice(search.value.lastIndexOf(".")+1).toLowerCase():"*"; // Get Searched File Extention Name

  if(path.value.length>0 & Fo.FolderExists(path.value)){
    StrOut = "<table border=0 width=100% cellspacing=0>"
    FindFile(Fo.GetFolder(path.value));
    outPut.innerHTML = StrOut+"</table>";
  } else alert("Insert Correct Path Address");
}
</script>


<BODY topmargin="0" leftmargin="0">

<table border=0 width=100% cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" cellpadding="2"><tr>
  <td dir="ltr" bgcolor="#FFCC00"><b><font face="Arial" size="2">Named :</font></b> </td>
  <td dir="ltr" bgcolor="#FFCC00"><input size=50 type=text id=search name=search class="Field"></td>
</tr><tr>
  <td dir="ltr" bgcolor="#FFCC00"><p dir="ltr"><b><font face="Arial" size="2">Path : </font></b> </td>
  <td bgcolor="#FFCC00"><input size=50 type=text value="C:\" id=path name=path class="Field" ></td>
</tr><tr>
  <td bgcolor="#FFCC00">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#FFCC00"><input type=button value=" Scan " onclick=Scan() class="Field"></td>
</tr><tr>
  <td colspan=2 align=right bgcolor="#FFCC00"><font face=arial size=2><b>Search Result</b></font><hr></td>
</tr><tr>
  <td colspan=2 bgcolor="#FFCC00"><div id=outPut></div></td>
</tr></table>
</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ โค้ดทำงานบนเอกสารที่เป็น HTML(นามสกุล .html) และบน IE เท่านั้น และต้องติดตั้ง ActiveX FileSystemObject แล้วเท่านั้น
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,791 ป้ายกำกับ HTML
^