แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox

โค้ดจะแสดงข้อความบน Textbox ที่สัมพันธ์กับค่าที่กำหนดไว้โดย Combobox เมื่อทำการเลือก Combobox ครับ

<form name=my_form>
<select name=number onChange="number_Change();">
<option value=one>1</option>
<option value=two>2</option>
<option value=three>3</option>
<option value=four>4</option>
</select>
<input name=sel>
</form>
<script type="text/javaScript">
function number_Change(){
  my_form.sel.value=my_form.number.value
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 7,194 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^