เมนูแบบผุด Javascript

ตัวอย่างการสร้างเมนูแบบผุด (Popup Menu) ด้วย Javascript

<style type="text/css">

#dropmenudiv{
  position:absolute;
  border:1px solid black;
  border-bottom-width: 0;
  font:normal 12px Verdana;
  line-height:18px;
  z-index:100;
}

#dropmenudiv a{
  width: 100%;
  display: block;
  text-indent: 3px;
  border-bottom: 1px solid black;
  padding: 1px 0;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}

#dropmenudiv a:hover{ /*hover background color*/
  background-color: yellow;
}

</style>


<script type="text/javascript">
//รายการใน menu 1
var menu1=new Array()
menu1[0]='ลิงค์ 1'
menu1[1]='ลิงค์ 2'

//รายการใน menu 2
var menu2=new Array()
menu2[0]='ลิงค์ 1'
menu2[1]='ลิงค์ 2'
  
var menuwidth='165px' //ความกว้างของ<span class=search>เมนู</span> (default)
var menubgcolor='lightyellow' //สีพื้นของ<span class=search>เมนู</span>
var disappeardelay=250 //หน่วงเวลาเมื่อเมาส์ออกจาก<span class=search>เมนู</span> (msec)
var hidemenu_onclick="yes" //ซ่อน<span class=search>เมนู</span>เมื่อคลิกหรือไม่

var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all

if (ie4||ns6) document.write('<div id="dropmenudiv" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';background-color:'+menubgcolor+'" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')

function getposOffset(what, offsettype) {
  var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;
  var parentEl=what.offsetParent;
  while (parentEl!=null){
    totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop;
    parentEl=parentEl.offsetParent;
  }
  return totaloffset;
}

function showhide(obj, e, visible, hidden, menuwidth){
  if (ie4||ns6) dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top="-500px"
  if (menuwidth!=""){
    dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style
    dropmenuobj.widthobj.width=menuwidth
  }
  if (e.type=="click" && obj.visibility==hidden || e.type=="mouseover") obj.visibility=visible
  else if (e.type=="click")
  obj.visibility=hidden
}

function iecompattest() {
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function clearbrowseredge(obj, whichedge) {
  var edgeoffset=0
  if (whichedge=="rightedge"){
    var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-15 : window.pageXOffset+window.innerWidth-15
    dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth
    if (windowedge-dropmenuobj.x < dropmenuobj.contentmeasure) edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetWidth
  } else {
    var topedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop : window.pageYOffset
    var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18
    dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight
    if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure){ //<span class=search>เมนู</span> ขึ้นบน
      edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetHeight
      if ((dropmenuobj.y-topedge)<dropmenuobj.contentmeasure) edgeoffset=dropmenuobj.y+obj.offsetHeight-topedge //ปรับให้อยู่ภายในวินโดวส์
    }
  }
  return edgeoffset
}

function populatemenu(what) {
  if (ie4||ns6) dropmenuobj.innerHTML=what.join("")
}

function dropdownmenu(obj, e, menucontents, menuwidth) {
  if (window.event) event.cancelBubble=true
  else if (e.stopPropagation) e.stopPropagation()
  clearhidemenu()
  dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv") : dropmenudiv
  populatemenu(menucontents)

  if (ie4||ns6) {
    showhide(dropmenuobj.style, e, "visible", "hidden", menuwidth)
    dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left")
    dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top")
    dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+"px"
    dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+obj.offsetHeight+"px"
  }

  return clickreturnvalue()
}

function clickreturnvalue() {
  if (ie4||ns6) return false
  else return true
}

function contains_ns6(a, b) {
  while (b.parentNode) if ((b = b.parentNode) == a) return true;
  return false;
}

function dynamichide(e) {
  if (ie4&&!dropmenuobj.contains(e.toElement)) delayhidemenu()
  else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))
  delayhidemenu()
}

function hidemenu(e) {
  if (typeof dropmenuobj!="undefined"){
    if (ie4||ns6) dropmenuobj.style.visibility="hidden"
  }
}

function delayhidemenu() {
  if (ie4||ns6) delayhide=setTimeout("hidemenu()",disappeardelay)
}

function clearhidemenu() {
  if (typeof delayhide!="undefined") clearTimeout(delayhide)
}

if (hidemenu_onclick=="yes") document.onclick=hidemenu
</script>


<a href="index.htm" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu(this, event, menu1, '150px')" onMouseout="delayhidemenu()"><span class=search>เมนู</span>หลัก</a> (เมาส์) |
<a href="index.htm" onClick="return dropdownmenu(this, event, menu2, '200px')" onMouseout="delayhidemenu()">ลิงค์</a> (คลิก)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 17,730 ป้ายกำกับ Javascript
^