อ่านชื่อ username ของ windows

อ่านชื่อ username ของ windows ที่ login เข้าระบบ windows ขณะนี้

Function GetUsername: String;
Var
   buf: Array [0..100] of Char;
   bufsize: DWORD;
Begin
   buf[0] := #0;
   bufSize := Sizeof(buf);
   WNetGetUser( Nil, buf, bufsize );
   Result := buf;
End;
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2552 เปิดดู 4,501 ป้ายกำกับ Delphi

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^