อ่านความจุของไดร์ฟ และพื้นที่ว่างของไดร์ฟ

ฟังก์ชั่น อ่านความจุของไดร์ฟ และพื้นที่ว่างของไดร์ฟ ด้วย Delphi

procedure GetDiskCapacity(Drive: String; var FreeAvailable, TotalSpace: Int64);
var
  TotalFree: Int64;
begin
  GetDiskFreeSpaceEX(PChar(Drive), FreeAvailable, TotalSpace, @TotalFree);
  if FreeAvailable < 0 then FreeAvailable := 0;
  if TotalSpace < 0 then TotalSpace := 0;
end;

ตัวอย่าง

var
     FreeAvailable, TotalSpace: Int64;
begin
     GetDiskCapacity('C:\', FreeAvailable, TotalSpace);
     Label1.Caption := 'Disk C:\ มีพื้นที่ทั้งหมด '+ IntToStr(TotalSpace) + ' ไบท์';
     Label2.Caption := 'Disk C:\ มีพื้นที่ว่าง '+ IntToStr(FreeAvailable) + ' ไบท์';
end;
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2552 เปิดดู 2,087 ป้ายกำกับ Delphi

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^