อ่านขนาดของวินโดวส์ด้วย Javascript

   การอ่านขนาดของ Windows มีความแตกต่างกันในแต่ละ Browser ครับ ในการอ่าน จึงต้องทำการตรวจสอบชนิดของ Browser ให้เรียบร้อยก่อนการอ่านครับ

Properties ที่รองรับกับ browser ต่างๆ
Browser window.
innerHeight
document.
body.
clientHeight
document.
documentElement.
clientHeight
Opera 9.5+ strict window document window
Opera 9.5+ quirks window window document
Opera 7-9.2 window window document
Opera 6 window window N/A
Mozilla strict window document window
Mozilla quirks window window document
KHTML window document document
Safari window document document
iCab 3 window document document
iCab 2 window window N/A
IE 6+ strict N/A document window
IE 5-7 quirks N/A window 0
IE 4 N/A window N/A
ICEbrowser window window document
Tkhtml Hv3 window window document
Netscape 4 window N/A N/A

   ตัวอย่างฟังก์ชั่น Javascript สำหรับแสดงขนาดของ Windows (Cross Browser)

<script type="text/javascript">
function displayWindowSize()
{
  var myWidth = 0, myHeight = 0;
  if( typeof( window.innerWidth ) == 'number' ) //Non-IE
  {
    myWidth = window.innerWidth;
    myHeight = window.innerHeight;  
  }
  else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) //IE 6+ in 'standards compliant mode'
  {
    myWidth = document.documentElement.clientWidth;
    myHeight = document.documentElement.clientHeight;
  }
  else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) //IE 4 compatible
  {
    myWidth = document.body.clientWidth;
    myHeight = document.body.clientHeight;
  }
  document.write( 'Width = ' + myWidth + '<br />Height = ' + myHeight );
}
displayWindowSize();
</script>

ตัวอย่าง

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,438 ป้ายกำกับ JavascriptDOM
^