อักขระพิเศษต่างๆ ของ HTML

อักขระพิเศษต่างๆ ที่สามารถ แสดงบนเอกสาร HTML ได้

Decimal Code Char Description Entity Notes PostScript Name
ISO-8859-1 Characters (Supplementary Characters in bottom section)
� -    Unused
	   Horizontal tab      

   Line feed      
 -    Unused

   Carriage Return      
 -    Unused
    Space     space
! ! Exclamation mark     exclam
" " Quotation mark "   quotedbl
# # Number sign     numbersign
$ $ Dollar sign     dollar
% % Percent sign     percent
& & Ampersand &   ampersand
' ' Apostrophe     quotesingle
( ( Left parenthesis     parenleft
) ) Right parenthesis     parenright
* * Asterisk     asterisk
+ + Plus sign     plus
, , Comma     comma
- - Hyphen     hyphen
. . Period (fullstop)     period
/ / Solidus     slash
0 - 9 0 - 9 Decimal digits      
: : Colon     colon
&#59; ; Semi-colon     semicolon
&#60; < Less than &lt;   less
&#61; = Equals sign     equal
&#62; > Greater than &gt;   greater
&#63; ? Question mark     question
&#64; @ Commercial at     at
&#65; - &#90; A - Z Uppercase letters      
&#91; [ Left square bracket     bracketleft
&#92; \ Reverse solidus     backslash
&#93; ] Right square bracket     bracketright
&#94; ^ Caret     asciicircum
&#95; _ Horizontal bar     underscore
&#96; ` Grave accent     grave
&#97; - &#122; a - z Lowercase letters      
&#123; { Left curly brace     braceleft
&#124; | Vertical bar     bar
&#125; } Right curly brace     braceright
&#126; ~ Tilde     asciitilde
&#127; - &#159;   Unused (truly!)      
&#160;   Nonbreaking space &nbsp;   nbspace
nobreakspace
&#192; À Capital A, grave accent &Agrave;   Agrave
&#224; à Small a, grave accent &agrave;   agrave
&#193; Á Capital A, acute accent &Aacute;   Aacute
&#225; á Small a, acute accent &aacute;   aacute
&#194; Â Capital A, circumflex accent &Acirc;   Acircumflex
&#226; â Small a, circumflex accent &acirc;   acircumflex
&#195; Ã Capital A, tilde &Atilde;   Atilde
&#227; ã Small a, tilde &atilde;   atilde
&#196; Ä Capital A, dieresis or umlaut mark &Auml;   Adieresis
&#228; ä Small a, dieresis or umlaut mark &auml;   adieresis
&#197; Å Capital A, ring &Aring;   Aring
&#229; å Small a, ring &aring;   aring
&#198; Æ Capital AE dipthong (ligature) &AElig;   AE
&#230; æ Small ae dipthong (ligature) &aelig;   ae
&#199; Ç Capital C, cedilla &Ccedil;   Ccedilla
&#231; ç Small c, cedilla &ccedil;   ccedilla
&#208; GIF: Ð Capital Eth, Icelandic &ETH; c1 Eth
&#240; GIF: ð Small eth, Icelandic &eth; c1 eth
&#200; È Capital E, grave accent &Egrave;   Egrave
&#232; è Small e, grave accent &egrave;   egrave
&#201; É Capital E, acute accent &Eacute;   Eacute
&#233; é Small e, acute accent &eacute;   eacute
&#202; Ê Capital E, circumflex accent &Ecirc;   Ecircumflex
&#234; ê Small e, circumflex accent &ecirc;   ecircumflex
&#203; Ë Capital E, dieresis or umlaut mark &Euml;   Edieresis
&#235; ë Small e, dieresis or umlaut mark &euml;   edieresis
&#204; Ì Capital I, grave accent &Igrave;   Igrave
&#236; ì Small i, grave accent &igrave;   igrave
&#205; Í Capital I, acute accent &Iacute;   Iacute
&#237; í Small i, acute accent &iacute   iacute
&#206; Î Capital I, circumflex accent &Icirc;   Icircumflex
&#238; î Small i, circumflex accent &icirc;   icircumflex
&#207; Ï Capital I, dieresis or umlaut mark &Iuml;   Idieresis
&#239; ï Small i, dieresis or umlaut mark &iuml;   idieresis
&#181; µ Micro sign &micro;   mu
&#209; Ñ Capital N, tilde &Ntilde;   Ntilde
&#241; ñ Small n, tilde &ntilde;   ntilde
&#210; Ò Capital O, grave accent &Ograve;   Ograve
&#242; ò Small o, grave accent &ograve;   ograve
&#211; Ó Capital O, acute accent &Oacute;   Oacute
&#243; ó Small o, acute accent &oacute;   oacute
&#212; Ô Capital O, circumflex accent &Ocirc;   Ocircumflex
&#244; ô Small o, circumflex accent &ocirc;   ocircumflex
&#213; Õ Capital O, tilde &Otilde;   Otilde
&#245; õ Small o, tilde &otilde;   otilde
&#214; Ö Capital O, dieresis or umlaut mark &Ouml;   Odieresis
&#246; ö Small o, dieresis or umlaut mark &ouml;   odieresis
&#216; Ø Capital O, slash &Oslash;   Oslash
&#248; ø Small o, slash &oslash;   oslash
&#223; ß Small sharp s, German (sz ligature) &szlig;   germandbls
&#222; GIF: Þ Capital THORN, Icelandic &THORN; c1 Thorn
&#254; GIF: þ Small thorn, Icelandic &thorn; c1 thorn
&#217; Ù Capital U, grave accent &Ugrave;   Ugrave
&#249; ù Small u, grave accent &ugrave;   ugrave
&#218; Ú Capital U, acute accent &Uacute;   Uacute
&#250; ú Small u, acute accent &uacute;   uacute
&#219; Û Capital U, circumflex accent &Ucirc;   Ucircumflex
&#251; û Small u, circumflex accent &ucirc;   ucircumflex
&#220; Ü Capital U, dieresis or umlaut mark &Uuml;   Udieresis
&#252; ü Small u, dieresis or umlaut mark &uuml;   udieresis
&#221; GIF: Ý Capital Y, acute accent &Yacute; c1 Yacute
&#253; GIF: ý Small y, acute accent &yacute; c1 yacute
&#255; ÿ Small y, dieresis or umlaut mark &yuml;   ydieresis
&#168; ¨ Umlaut &uml;   dieresis
&#175; ¯ Macron accent &macr;   macron
&#180; ´ Acute accent &acute;   acute
&#184; ¸ Cedilla &cedil;   cedilla
&#161; ¡ Inverted exclamation &iexcl;   exclamdown
&#191; ¿ Inverted question mark &iquest;   questiondown
&#183; · Middle dot &middot;   periodcentered
&#166; GIF: ¦ Broken vertical bar &brvbar; c1 brokenbar
&#171; « Left angle quote &laquo;   guillemotleft
&#187; » Right angle quote &raquo;   guillemotright
&#182; Paragraph sign &para;   paragraph
&#167; § Section sign &sect;   section
&#169; © Copyright &copy;   copyright
copyrightserif
&#174; ® Registered trademark &reg;   registered
registerserif
&#185; GIF: ¹ Superscript one &sup1; c1 onesuperior
&#178; GIF: ² Superscript two &sup2; c1 twosuperior
&#179; GIF: ³ Superscript three &sup3; c1 threesuperior
&#173; ­ Soft hyphen &shy; e1 minus(?)
&#215; GIF: × Multiply sign &times; c1 multiply
&#247; ÷ Division sign &divide;   divide
&#188; GIF: ¼ Fraction one-fourth &frac14; c1 onequarter
&#189; GIF: ½ Fraction one-half &frac12; c1 onehalf
&#190; GIF: ¾ Fraction three-fourths &frac34; c1 threequarters
&#170; ª Feminine ordinal &ordf;   ordfeminine
&#186; º Masculine ordinal &ordm;   ordmasculine
&#172; ¬ Not sign &not;   logicalnot
&#176; ° Degree sign &deg;   degree
&#177; ± Plus or minus &plusmn;   plusminus
&#164; ¤ General currency sign &curren;   currency
&#162; ¢ Cent sign &cent;   cent
&#163; £ Pound sterling &pound;   sterling
&#165; ¥ Yen sign &yen;   yen
Supplementary Characters (Unicode UCS-2 is "charset=UNICODE-1-1")
&#916; GIF: Δ delta &Delta; e0 Delta
&#402; GIF: ƒ florin &fnof; e0 florin
&#937; GIF: Ω omega &Omega; e0 Omega
&#338; GIF: ΠOE ligature &OElig; e0 OE
&#339; GIF: œ oe ligature &oelig; e0 oe
&#352; GIF: Š Scaron &Scaron; e0 Scaron
&#353; GIF: š scaron &scaron; e0 scaron
&#376; GIF: Ÿ Ydieresis &Yuml; e0 Ydieresis
&#305; GIF: ı dotless i &inodot; e0 dotlessi
&#710; GIF: ˆ circumflex &circ; e0 circumflex
&#711; GIF: ˇ caron &caron; e0 caron
&#728; GIF: ˘ breve &breve; e0 breve
&#729; GIF: ˙ dot accent &dot; e0 dotaccent
&#730; GIF: ˚ ring &ring; e0 ring
&#731; GIF: ˛ ogonek &ogon; e0 ogonek
&#732; GIF: ˜ tilde &tilde; e0 tilde
&#733; GIF: ˝ double acute accent &dblac; e0 hungarumlaut
&#8211; GIF: – en dash &ndash; e1 endash
&#8212; GIF: — em dash &mdash; e1 emdash
&#8224; GIF: † dagger &dagger; e0 dagger
&#8225; GIF: ‡ double dagger &Dagger; e0 daggerdbl
&#8226; GIF: • bullet &bull; e0 bullet
&#8230; GIF: … ellipsis &hellip; e0 ellipsis
&#8216; GIF: ‘ quote left &lsquo; e0 quoteleft
&#8217; GIF: ’ quote right &rsquo; e0 quoteright
&#8218; GIF: ‚ quote single base &lsquor; e0 quotesinglbase
&#8220; GIF: “ quote double left &ldquo; e0 quotedblleft
&#8221; GIF: ” quote double right &rdquo; e0 quotedblright
&#8222; GIF: „ quote double base &ldquor; e0 quotedblbase
&#8249; GIF: ‹ guille single left &lsaquo; e? guilsinglleft
&#8250; GIF: › guille single right &rsaquo; e? guilsinglright
&#8482; GIF: ™ trademark, TM &trade; e1 trademark
trademarkserif
&#8480; GIF: ℠ service mark, SM      
&#8471; GIF: ℗ sound recording copyright, (P)    
&#8730; GIF: √ radical &radic; e0 radical
&#8734; GIF: ∞ infinity &infin; e0 infinity
&#8747; GIF: ∫ integral &int; e0 integral
&#8706; GIF: ∂ partial differential &part; e0 partialdiff
&#8773; GIF: ≅ approximately equal &ap; e0 approxequal
&#8800; GIF: ≠ not equal &ne; e0 notequal
&#8804; GIF: ≤ less than or equal &le; e0 lessequal
&#8805; GIF: ≥ greater than or equal &ge; e0 greaterequal
&#931; GIF: Σ summation &sum; e0 summation
&#8240; GIF: ‰ per thousand (mille) &permil; e0 perthousand
&#8260; GIF: ⁄ fraction separator     fraction
&#8719; product &prod; e0 product
&#960; pi &pi; e0 pi
&#9674; lozenge (diamond) &loz; e0 lozenge
&#8355; franc     franc
&#63743; Apple logo     apple
&#8984; GIF: ⌘ command key      
&#8997; GIF: ⌥ option key      
&#9774; GIF: ☮ peace symbol      
&#9775; GIF: ☯ yin yang      
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2551 เปิดดู 54,958 ป้ายกำกับ HTML
^