หาขนาดของรูป

การอ่านขนาดของรูปภาพด้วย Javascript

<script>
  var img=new Image();
  img.src="king.jpg";
  alert(img.width+'*'+img.height);
</script>

Related

^