ฟอร์มสำหรับการ Post

ฟอร์ม สำหรับ Post ของ Webboard และ Javascript สำหรับตรวจฟอร์ม

<form name="post_frm" id="post_frm" method="post" enctype="multipart/form-data" action="post.php" onsubmit="return post_check()">
<p id="header">เพิ่มรายการใหม่.</p>
<p><label for="topic">หัวข้อ :</label><input type="text" name="topic" id="topic" size="50" maxlength="50" /></p>
<p><label for="detail">รายละเอียด :</label><textarea name="detail" id="detail" cols="50" rows="6"></textarea></p>
<p><label for="user">ชื่อ :</label><input type="text" name="user" id="user" value="<?php echo $_COOKIE[user]?>" size="50" maxlength="50" /></p>
<p><label for="email">อีเมล์ :</label><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $_COOKIE[email]?>" size="50" maxlength="50" /></p>
<p><label for="picture">รูปภาพ :</label><input type="file" name="picture" id="picture" size="40" /></p>
<p><input type="submit" name="submit" id="submit" value="ส่ง" /><input type="button" name="cancle" id="cancle" value="ยกเลิก" onclick="history.back(-1)" /></p>
</form>
<script language="" type="text/javascript">
function post_check() {
var v1 = document.post_frm.topic
var v2 = document.post_frm.detail
var v3 = document.post_frm.user
var v4 = document.post_frm.email
var v5 = document.post_frm.picture

var str = '!ํ#$%^&ฺ*()+=<>?/|\{}[:;],฿ๆฯกุขูคิฅีฆึงืจเไฉำแชะซัฌํญ๊ฎาฏ๋ฐ่ฑ้ฒ็ณดโตถฺท์ธนฦบปผฝพฟภมยรลวศษสหอฬฮ';
var keyV4OK = 0;
 
for (i=0;i<str.length;i++){
  if (v4.value.indexOf(str.charAt(i))!= -1) keyV4OK = 1;
}

if (v1.value.length < 5) {
  alert('กรุณาป้อนคำถาม อย่างน้อย 5 ตัวอักษร')
  v1.focus()
  return false
} else if (v2.value.length < 5 && v5.length == 0) {
  alert('กรุณาป้อนรายละเอียด อย่างน้อย 10 ตัวอักษร')
  v2.focus()
  return false
} else if (v3.value.length == 0) {
  alert('กรุณาป้อนชื่อผู้ตั้งกระทู้')
  v3.focus()
  return false
} else if (v4.value.length >= 0) {
  if (v4.value.indexOf("@")!= -1 && v4.value.indexOf(".")!= -1) {
   if(keyV4OK==1 || v4.value.indexOf("\"")!= -1 || v4.value.indexOf("'")!= -1) {
    alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง")
    v4.focus()
    return false
   } else if (v4.value.indexOf(" ")!= -1) {
    alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง.. และห้ามมีช่องว่าง!!")
    v4.focus()
    return false
   } else if (v4.value.indexOf(".com")!= -1 || v4.value.indexOf(".net")!= -1 || v4.value.indexOf(".co.th")!= -1 || v4.value.indexOf(".org")!= -1 || v4.value.indexOf(".ac.th")!= -1)
    return true
   else {
    alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง.. และตรวจทาน address ให้ถูกต้อง .com .net .org .or.th .ac.th ฯลฯ")
    v4.focus()
    return false
   }
  } else {
   alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง")
   v4.focus()
   return false
  }
} else return true;
}
</script>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 10,061 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^