ปรับตารางให้มีขนาดไม่เกินความกว้าง และ ความสูงของจอภาพ

เป็นการกำหนดตารางที่ใช้เป็น Layout ของเพจให้พอดีกับจอเสมอ เพื่อให้เพจเต็มจอภาพ และดูสวยงามเสมอ

<html>
<head>
<title>g-O-r-a-g-o-d.com</title>
</head>
<script language=Javascript>
function ResizeTable(){
  var objTable = document.getElementById("maintable") ;
  objTable.style.width = (screen.width - 20);
  objTable.style.height = (screen.height - 100);
}
</script>

<body bgcolor=white leftmargin=0 topmargin=0 onLoad="ResizeTable();">
<!--ตาราง พื้นที่แสดงผล เพื่อปรับขนาดพื้นที่ให้อยู่ตรงกลางจอภาพ-->
<table id=maintable border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center width=100%><tr><td align=center valign=middle>
ข้อความนี้อยู่กลางจอภาพ
<br />มีความกว้างทั้งหมดไม่เกินความกว้าง
<br />และสูงของ จอภาพ
</td></tr></table>
<!--จบ ตาราง พื้นที่แสดงผล เพื่อปรับขนาดพื้นที่ให้อยู่ตรงกลางจอภาพ-->
</body>
</html>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,802 ป้ายกำกับ Javascript
^