บทที่ 4 Tag ต่างๆในกลุ่ม Inline

แท็กต่างๆในกลุ่มนี้ก็มีลักษณะตรงข้ามกับในกลุ่ม Block Level แหละครับ คือมีลักษณะการแสดงผลโดยที่ไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งแท็กต่างๆในกลุ่มนี้จะได้แก่ แท็กที่มีความหมายแบบเฉพาะเจาะจง หรือ แท็กที่ใช้สำหรับตกแต่งต่างๆ รวมถึง แท็กที่จะใช้งานภายในฟอร์ม
แท็กต่างๆในกลุ่ม Inline
  • <abbr>, <acronym>, <cite>, <code>, <dfn>, <em>, <kbd>, <strong>, <samp>, <var> แท็กเหล่านี้เป็นแท็กที่หมายความหมายในตัวของมันเอง สามารถใช้เพื่อบ่งบอกความหมายในเอกสารได้ เช่น ข้อความสำคัญ (<strong>,<em>) หรือ ตัวย่อ (<abbr>) เป็นต้น
  • <b>, <big>, <i>, <small>, <span> แท็กเหล่านี้เป็นแท็กที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสารให้มีรูปแบบตามที่ต้องการเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายใดๆ
  • <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> แท็กเหล่านี้เป็นแท็กสำหรับใช้ในฟอร์ม
  • <a>, <bdo>, <br>, <img>, <map>, <object>, <q>, <script>, <sub>, <sup> แท็กต่างๆเหล่านี้เป็นแท็กที่ใช้สำหรับทำงานบางอย่างโดยเฉพาะซึ่งจะมีคุณสมบัติบางตัวเพิ่มเติมจากแท็กทั่วๆไป เช่น <a> ใช้สำหรับทำจุดเชื่่อมโยง หรือ <img> ใช้สำหรับแสดงรูปภาพเป็นต้น
^