ติดตั้ง Webserver Apache2 MySQL PHP5 และ phpMyAdmin บน Ubuntu แบ

ผมใช้วิธีเดียวกันนี้ในการติดตั้ง Web Server บน Linux ได้หลายระบบเลยครับ เช่น Ubuntu, Linux MINT ภายในคำสั่งเดียว
sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 php5-mysql php5-cli php5-imagick php5-gd php5-mcrypt php5-intl php5-curl phpmyadmin

หลังจากนั้นให้แก้ไข /etc/apache2/apache2.conf เพื่อให้สามารถเรียก http://localhost/phpmyadmin ได้ โดยใช้คำสั่ง
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

โดยเพิ่มบรรทัดนี้ลงไป (ด้านล่างของไฟล์เลยก็ได้ครับ จะเห็นว่ามีการ Include รวมกันอยู่)
# Include phpMyAdmin configurations
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

และ Restart Apache
sudo service apache2 restart

ทดสอบเรียก Web Server ด้วย http://localhost และ phpMyAdmin ด้วย http://localhost/phpmyadmin
^