ติดตั้ง LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP and PhpMyAdmin)

 • ติดตั้ง repository สำหรับ PHP 5.6
  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-5.6
  sudo apt-get update
 • ติดตั้ง Apache
  sudo apt-get install apache2

  หลังติดตั้งแล้วสามารถทดสอบได้โดยการเรียก http://localhost หรือ http://your_ip_address ผ่าน Web Browser
 • ติดตั้ง PHP5 และโมดูลต่างๆ
  sudo apt-get install python-software-properties php5-dev php5-xdebug php5-intl
 • ติดตั้ง mariadb (ฐานข้อมูล MySQL อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง)
  sudo apt-get install mariadb-client mariadb-server
  sudo mysql_secure_installation
 • ติดตั้ง phpMyAdmin
  sudo apt-get install phpmyadmin

  หลังการติดตั้ง หากต้องการอัปเกรด phpMyAdmin ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สามารถติดตั้งได้จาก https://launchpad.net/...phpmyadmin/+packages
 • หลังติดตั้ง phpMyAdmin ลองเรียก http://localhost/phpmyadmin ดู หากไม่สามารถเรียกๆได้ ให้แก้ไขโดยพิมพ์
  sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

  และเพิ่มบรรทัดนี้ลงไป (ด้านล่างของไฟล์เลยก็ได้ครับ จะเห็นว่ามีการ Include รวมกันอยู่)
  # Include phpMyAdmin configurations
  Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
 • หากเรียก phpMyAdmin แล้วขึ้นคำเตือนเกี่ยวกับ mcrypt ให้ติดตั้ง mcrypt ด้วยคำสั่งด้านล่าง
  sudo apt-get install php5-mcrypt
  cat /etc/php5/mods-available/mcrypt.ini
  sudo php5enmod mcrypt
^