ค่าสีมาตรฐานของ XHTML

ค่าสีมาตรฐานของ XHTML
aqua #00FFFF navy #000080
black #000000 olive #808000
blue #0000FF purple #800080
fuschia #FF00FF red #FF0000
gray #808080 silver #C0C0C0
green #008000 teal #008080
lime #00FF00 yellow #FFFF00
maroon #800000 white #FFFFFF
ค่าสีเพิ่มเติม อื่นๆ
aliceblue #F0F8FF lightgrey #D3D3D3
antiquewhite #FAEBDB lightpink #FFB6C1
aquamarine #7FFFD4 lightsalmon #FFA07A
azure #F0FFFF lightseagreen #20B2AA
beige #F5F5DC lightskyblue #87CEFA
bisque #FFE4C4 lightslategray #778899
blanchedalmond #FFEBCD lightsteelblue #BOC4DE
blueviolet #8A2BE2 lightyellow #FFFFE0
brown #A52A2A limegreen #32CD32
burlywood #DEB887 linen #FAF0E6
cadetblue #5F9EA0 magenta #FF00FF
chartreuse #7FFF00 mediumaquamarine #66CDAA
chocolate #D2691E mediumblue #0000CD
coral #FF7F50 mediumorchid #BA55D3
cornflowerblue #6495ED mediumpurple #9370DB
cornsilk #FFF8DC mediumseagreen #3CB371
crimson #DC1436 mediumslateblue #7B68EE
cyan #00FFFF mediumspringgreen #00FA9A
darkblue #00008B mediumturquoise #48D1CC
darkcyan #008B8B mediumvioletred #C71585
darkgoldenrod #B8860B midnightblue #191970
darkgray #A9A9A9 mintcream #F5FFFA
darkgreen #006400 mistyrose #FFE4E1
darkkhaki #BDB76B moccasin #FFE4B5
darkmagenta #8B008B navajowhite #FFDEAD
darkolivegreen #556B2F oldlace #FDF5E6
darkorange #FF8C00 olivedrab #6B8E23
darkorchid #9932CC orange #FFA500
darkred #8B0000 orangered #FF4500
darksalmon #E9967A orchid #DA70D6
darkseagreen #8FBC8F palegoldenrod #EEE8AA
darkslateblue #483D8B palegreen #98FB98
darkslategray #2F4F4F paleturquoise #AFEEEE
darkturquoise #00CED1 palevioletred #DB7093
darkviolet #9400D3 papayawhip #FFEFD5
deeppink #FF1493 peachpuff #FFDAB9
deepskyblue #00BFFF peru #CD853F
dimgray #696969 pink #FFC0CB
dodgerblue #1E90FF plum #DDA0DD
firebrick #B22222 powderblue #BOE0E6
floralwhite #FFFAF0 rosybrown #BC8F8F
forestgreen #228BFF royalblue #4169E1
gainsboro #DCDCDC saddlebrown #8B4513
ghostwhite #F8F8FF salmon #FA8072
gold #FFD700 sandybrown #F4A460
goldenrod #DAA520 seagreen #2E8B57
greenyellow #ADFF2F seashell #FFF5EE
honeydew #F0FFF0 sienna #A0522D
hotpink #FF69B4 skyblue #87CEEB
indianred #CD5C5C slateblue #6A5ACD
indigo #4B0082 slategray #708090
ivory #FFFFF0 snow #FFFAFA
khaki #FOE68C springgreen #00FF7F
lavender #E6E6FA steelblue #4682B4
lavenderblush #FFF0F5 tan #D2B48C
lawngreen #7CFC00 thistle #D8BFD8
lemonchiffon #FFFACD tomato #FF6347
lightblue #ADD8E6 turquoise #40E0D0
lightcoral #F08080 violet #EE82EE
lightcyan #E0FFFF wheat #F5DEB3
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 whitesmoke #F5F5F5
lightgreen #90EE90 yellowgreen #9ACD32
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2551 เปิดดู 9,612 ป้ายกำกับ XHTMLCSS
^