การใช้งาน Template กับเว็บไซต์ (ตอนที่ 3)

การใช้งาน Template ร่วมกับ PHP

แบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปครับ เช่นของ CMS ต่างๆ หลักการก็คือใช้ฟังก์ชั่นหรือตัวแปร เพื่อ echo เอาข้อมูลที่ต้องการแสดงมาใส่ลงใน Template

ตัวอย่าง Templateของ WordPress ส่วนของ Title เช่น

<title><?php bloginfo('name'); ?><?php wp_title(); ?></title>

ฟังก์ชั่น bloginfo ก็เป็นฟังก์ชั่น PHP ที่ทำการอ่านค่ามาแสดง เช่นเดียวกับ wp_title ซึงเมื่อแสดงผลก็จะเป็นข้อความในส่วนของไตเติลบาร์

แบบอื่นๆ ก็เช่นการ echo ค่าจากตัวแปรของ PHP ใส่ลงใน Template

<?php
  $title = 'AJAX CMS';
  $header = 'Goragod.com';
  include( 'template.php' );
  $title = 'GCMS';
  $header = 'AJAX CMS';
  include( 'template.php' );
?>

ก่อนอื่นเตรียมค่าตัวแปรที่ต้องการใส่บน template ก่อน แล้วก็ include template มาแสดงผล ตัวอย่างเป็นการแสดงผล 2 ครั้ง ด้วยค่าตัวแปรต่างกันบนกรอบเดียวกัน

<div style="border: 1px solid green; margin: 10px auto; display: table; float: none;">
<div style="padding: 2px; width: 100px; background-color: rgb(240, 240, 240); color: rgb(102, 102, 102);"><?php echo $title?></div>
<div style="padding: 10px 2px; width: 100px;"><?php echo $header ?></div>
</div>

โค้ดหน้า template.php
 
AJAX CMS
Goragod.com
GCMS
AJAX CMS
ผลลัพท์ก็เป็นดังรูปข้างบนนี่แหละครับ
^