การใช้งาน AJAX ในการอัปเดทฐานข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่ง

เป็นการประยุกต์ใช้ Auto Update โดยเป็นตัวอย่างการอัปเดทการเลือก ที่นั่ง ในโรงภาพยนตร์ โดยที่เพียงแต่คลิก ที่หมายเลขที่นั่ง ก็เป็นการเลือกที่นั่งแล้ว

<?
  //ค่ากำหนดของ ฐานข้อมูล
  $host="localhost";
  $username="root";
  $password="";
  $dbname="mydb";
  $table="sample";

  //เชื่อมต่อกับ MySQL
  $connect= mysql_connect( $host, $username, $password) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
  $db=mysql_select_db($dbname) or die("ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง");
  //คำสั่ง SQL ให้อ่านฐานข้อมูล
  $sql="SELECT * FROM $table ORDER BY ID";
  //Query ฐานข้อมูล
  $query=mysql_query($sql) or die("ไม่สามารถอ่านฐานข้อมูลได้");
  //จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่อ่านได้
  $num_rows=mysql_num_rows($query);
?>

<head>
<title>AJAX กับ Check box</title>
</head>
<body>
<div id=status> </div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<?
  for ($i=0; $i<$num_rows; $i++) {
    $result=mysql_fetch_array($query);
    if ($result[sel]==1) echo "<tr><td id=$result[id]><font color=red>$result[id]</font></td></tr> ";
    else echo "<tr><td id=$result[id]><a href=\"javascript:doClick('$result[id]');\">$result[id]</a></td></tr> ";
  }
?>
</table>
<?
  //ยกเลิกการติดต่อกับฐานข้อมูล
  mysql_close($connect);
?>
<form name=frm_send>
<input type=text name=user> <input type=text name=seat> <input type=button value=ตกลง onClick="send();">
</form>
</body>
</html>
<script>
//AJAX สำหรับจัดการบันทึกลงฐานข้อมูล
function Inint_AJAX() {
  try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) {}
  try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {}
  try { return new XMLHttpRequest(); } catch(e) {}
  alert("XMLHttpRequest not supported");
  return null;
}

//คำสั่งที่ทำเมื่อคลิก checkbox
function doClick(id) {
  if (frm_send.seat.value=="") frm_send.seat.value=id
  else frm_send.seat.value=frm_send.seat.value+','+id
}

function send(chk) {
  var req = Inint_AJAX();
  var user=frm_send.user.value;
  var seat= frm_send.seat.value;
  
  req.open('GET', 'save.php?user='+user+'&seat='+seat, true);
  req.onreadystatechange = function() {
    if (req.readyState==4) {
      if (req.status==200) {
        var data=req.responseText;
        //แสดง error ถ้ามี
        document.getElementById("status").innerHTML=data;
        frm_send.seat.value="";
        frm_send.user.value="";
      }
    }
  };
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8"); // set Header
  req.send(null);
}
</script>

หน้า seat.php เป็นหน้าสำหรับจัดการแสดงที่นั่ง

<?
  //header ยกเลิกการใช้ cache ของ IE
  header("Expires: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 GMT");
  header("Last-Modified: ".gmdate( "D, d M Y H:i:s")."GMT");
  header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
  header("Pragma: no-cache");
  
  //ค่ากำหนดของฐานข้อมูล
  $host="localhost";
  $username="root";
  $password="";
  $dbname="mydb";
  $table="sample";

  //ค่าที่รับมา
  $seat=$_GET["seat];
  $user=$_GET["user];
  
  //แยกออกเป็น ID ของ แต่ละที่นั่ง
  $seats=explode(",", $seat);

  //เชื่อมต่อกับ MySQL
  $connect= mysql_connect($host, $username, $password) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
  $db=mysql_select_db($dbname) or die("ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง");
  
  //วนลูปอัปเดทข้อมูลทีละ ID
  for ($i=0; $i<count($seats); $i++) {
    //คำสั่ง SQL ให้แก้ไขข้อมูล
    $sql="UPDATE $table SET sel='1',user='$user' WHERE id='$seats[$i]'";
    //แก้ไขข้อมูล
    $query=mysql_query($sql) or die("ไม่สามารถแก้ไขฐานข้อมูลได้");
  }
  
  //ยกเลิกการติดต่อกับ MySQL
  mysql_close($connect);
?>

หน้า save.php สำหรับบันทึกข้อมูลลง db

# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.7-pl1
# http://www.phpmyadmin.net
#
# โฮสต์: localhost
# เวลาในการสร้าง: 19 ก.ย. 2006 น.
# รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.16
# รุ่นของ PHP: 4.4.1
#
# ฐานข้อมูล : `mydb`
#

# --------------------------------------------------------

#
# โครงสร้างตาราง `sample`
#

CREATE TABLE `sample` (
  `sel` smallint(11) default '0',
  `user` text character set utf8 NOT NULL,
  `id` text character set utf8 NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=tis620;

#
# dump ตาราง `sample`
#

INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A6');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A5');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A4');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A3');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A2');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A1');
INSERT INTO `sample` VALUES (1, 'poo', 'A0');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A7');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A8');
INSERT INTO `sample` VALUES (0, '', 'A9');

ฐานข้อมูล mydb - ตาราง sample ทำงานอยู่บน localhost
    
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,527 ป้ายกำกับ AJAX
^