การเปรียบเทียบวันที่ต่างกันด้วย javascript

การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของวันที่ ด้วย Javascript สำหรับค่าวันที่ที่แตกต่างกัน คืนค่าเป็น วัน ชั่วโมง นาที และ วินาทีที่ต่างกัน

<script language="JavaScript">
function timeDifference(laterdate,earlierdate) {
    // คำนวณความแตกต่างของวันที่
    var difference = laterdate.getTime() - earlierdate.getTime();
    // แปลงเป็นวัน ชม. นาที วินาที
    var daysDifference = Math.floor(difference/1000/60/60/24);
    difference -= daysDifference*1000*60*60*24
    var hoursDifference = Math.floor(difference/1000/60/60);
    difference -= hoursDifference*1000*60*60
    var minutesDifference = Math.floor(difference/1000/60);
    difference -= minutesDifference*1000*60
    var secondsDifference = Math.floor(difference/1000);
    // แสดงผล
    document.write('ต่างกัน = ' + daysDifference + ' วัน ' + hoursDifference + ' ชั่วโมง ' + minutesDifference + ' นาที ' + secondsDifference + ' วินาที <br />');
}
</script>

ตัวอย่างการใช้งาน

<script language="JavaScript">
var d1 = new Date(2000,0,1);     // 1 มค. 2000
var d2 = new Date(1999,0,1);  // 1 มค. 1900

timeDifference(d1,d2);
timeDifference(d2,d1);
</script>

ถ้าต้องการเปรียบเทียบวันที่ มากว่าหรือน้อยกว่า ก็ให้สังเกตุจากผลลัพท์เป็นบวกหรือลบ ครับ

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 ก.ค. 2552 เปิดดู 15,045 ป้ายกำกับ Javascript
^