การอ่านขนาดของไฟล์เป็น byte Kb. Mb.

ฟังก์ชั่นง่ายๆสำหรับการอ่านขนาดของไฟล์ เป็น byte Kb. Mb. ด้วยฟังก์ชั่น formatFileSize()
<?php
function formatFileSize($size) {
      // ขนาดของไฟล์
      if ($size > 1024 * 1024) {
         return  (ceil($size / (1024 * 1024) * 100) / 100)." Mb";
      } elseif ($size > 1024) {
         return  (ceil($size / 1024 * 100) / 100)." K";
      } else {
         return "$size bytes";
      }
}
?>

ตัวอย่าง<?php
     $size = filesize('c:/autoexec.bat');
     echo formatFileSize($size);
?>
^