การลบข้อมูล MySQL เก่าที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

การลบข้อมูลบนฐานข้อมูล MySQL รายการที่มีอายุมากกว่า 1 ปี (หรือตามที่กำหนด) สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น DATE_ADD()
DELETE FROM `table` WHERE `create_date` < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR)

คำสั่งตามตัวอย่างด้านบน จะลบข้อมูลที่ฟิลด์ create_date มีอายุเกิน 1 ปี โดยที่ create_date เป็นข้อมูลชนิด DATETIME ครับ
คำสั่ง DATE_ADD() ของ MySql จะคืนค่าวันที่ในรูปแบบ DATETIME
DATE_ADD(date, INTERVAL expr type)

date ฟิลด์ข้อมูลชนิด DATETIME
 
ชนิดของ type
MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
SECOND_MICROSECOND
MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND
HOUR_MICROSECOND
HOUR_SECOND
HOUR_MINUTE
DAY_MICROSECOND
DAY_SECOND
DAY_MINUTE
DAY_HOUR
YEAR_MONTH

ตัวอย่าง :
SELECT `create_date`,DATE_ADD(`create_date`, INTERVAL 30 DAY) AS `valid_date` FROM `table`

คำสั่งด้านบนจะคืนค่าวันที่ create_date และ วันที่อีก 30 วันถัดมา
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 07 ส.ค. 2557 เปิดดู 10,994 ป้ายกำกับ SQL
^