อยากให้นำเสนอการค้างค่าของหัวข้อ Combobox เลือก จังหวัด อำเภอ ตำ

พอดีอยากจะนำมาประยุกค์ใช้กับ web แต่เป็นมือใหม่เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องง่ะคับ
29 มิ.ย. 2552 4 3,634

งง กะคำถามจริงๆ
#1

คือปัญหามันมีอยู่ว่า ผมนำ code ที่พี่เผยแพร่ใน web ที่เป็นหัวข้อ combobox เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตาม link นี้ง่ะคับ
www.goragod.com/knowledge-GAJAX%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2010.html
คือผมนำไปใช้ในหน้า add ข้อมูลทุกอย่างไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงการที่จะดึงข้อมูลกลับมาโชว์ในหน้า Edit ส่วนที่เป็น combobox ขึ้นมาโชว์เพื่อที่จะสามารถแก้ไขง่ะ คับ ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ค่าที่เคยเลือกไว้นั้นโชว์ง่ะคับ

#2

 ไปดูหัวข้อไหนเนี่ย

http://www.goragod.com/knowledge-Combobox%20เลือก%20จังหวัด%20อำเภอ%20ตำบล%20(UTF-8).html?search=ตำบล%20จังหวัด

เมื่อ submit แล้วมันก็ยังแสดงค่าที่เลือกไว้ได้นี่ ลองทำไปตามตัวอย่าง
#3

และถ้าเป็นกรณีในการที่ลงเก็บ id ของ จังหวัด อำเภอ และตำบล ไปแล้ว เราต้องการนำมันขึ้นมาโชว์ในหน้าของการแก้ไขข้อมูล จาก code นี้
//index.php
<?
 echo "<form action=\"?\" method=\"post\">\n";
 echo '<span id="provinceDiv">';
 echo "<label for=\"province\">จังหวัด :</label><select name=\"province\" id=\"province\" onchange=\"dochange('province')\">\n";
 echo "<option value=\"$province\">--------------</option> \n" ;
 echo "</select></span>\n";
   ?> <br>
 <?
 echo '<span id="amphurDiv">';
 echo "<label for=\"amphur\">อำเภอ :</label><select name=\"amphur\" id=\"amphur\" onchange=\"dochange('amphur')\">\n";
 echo "<option value=\"$amphur\">--------------</option> \n" ;
 echo "</select></span>\n";
   ?> <br>
 <?
 echo '<span id="tumbonDiv">';
 echo "<label for=\"tumbon\">ตำบล :</label><select name=\"tumbon\" id=\"tumbon\">\n"; //รายการสุดท้ายไม่ต้องมี event แล้ว
 echo "<option value=\"$tumbon\">--------------</option> \n" ;
 echo "</select></span>\n";
?>

<script type="text/javascript">
//AJAX
function Inint_AJAX()
{
 try
 {
  return new ActiveXObject( "Msxml2.XMLHTTP" );
 }
 catch ( e )
 {
 };

 try
 {
  return new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
 }
 catch ( e )
 {
 };

 try
 {
  return new XMLHttpRequest();
 }
 catch ( e )
 {
 };

 alert( "XMLHttpRequest not supported" );
 return null;
};

function dochange( obj )
{
 var req = Inint_AJAX();
 var province = document.getElementById( 'province' ).value;
 var tumbon = document.getElementById( 'tumbon' ).value;
 if ( obj && obj.name == 'province' ) //เมื่อทำการเลือกที่จังหวัดมา ให้เคลียร์ค่าอำเภอ
 {
  var amphur = "";
 }
 else //เลือกรายการอื่น
 {
  var amphur = document.getElementById( 'amphur' ).value;
 };
 var data = "province=" + province + "&amphur=" + amphur + "&tumbon=" + tumbon;
 req.onreadystatechange = function()
 {
  if ( req.readyState == 4 )
  {
   if ( req.status == 200 )
   {
    var datas = eval( '(' + req.responseText + ')' ); // JSON
    document.getElementById( 'provinceDiv' ).innerHTML = datas[0].province;
    document.getElementById( 'amphurDiv' ).innerHTML = datas[0].amphur;
    document.getElementById( 'tumbonDiv' ).innerHTML = datas[0].tumbon;
   };
  };
 };
 req.open( "post" , "province.php" , true ); //สร้าง connection
 req.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" ); // set Header
 req.send( data ); //ส่งค่า
};

//โหลดครั้งแรก
window.onload = function()
{
 dochange( '' );
};
</script>


//province.php
<?
 header( "Expires: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 GMT" );
 header( "Last-Modified: ".gmdate( "D, d M Y H:i:s" )."GMT" );
 header( "Cache-Control: no-cache, must-revalidate" );
 header( "Pragma: no-cache" );
 header( "content-type: application/x-javascript; charset=tis-620" );

 $province = $_POST[province];
 $amphur = $_POST[amphur];
 $tumbon = $_POST[tumbon];

 $hostname_conn = "localhost";
 $username_conn = "root";
 $password_conn = "password";
 $database_conn = "ehome";
 mysql_connect( $hostname_conn , $username_conn , $password_conn ) or die( "เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้" );
 mysql_select_db( $database_conn ) or die( "เลือกฐานข้อมูลไม่ได้" ); // เลือกฐานข้อมูล
    $SQL = "set names tis620";
     mysql_query($SQL);

 
 //ให้คืนค่าจังหวัดไว้เป็นอันดับแรก
 $sql = "SELECT id, name FROM province";
 $result = mysql_query( $sql );
 echo "[{\"province\":\"";
 echo "<label for='province'>จังหวัด :</label>";
 echo "<select name='province' id='province' onchange='dochange(this)'>";
 echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกจังหวัด--</option>";
 while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )
 {
  $id = $fetcharr[id];
  $name = $fetcharr[name];
  echo "<option value='$id'";
  if ( $province == $id ) //เลือกจังหวัดที่เลือกไว้
  {
   echo " selected='selected'";
  };
  echo ">
$name</option>";
 };
 echo "</select>\",\"amphur\":\"";

 echo "<label for='amphur'>อำเภอ :</label>";
 echo "<select name='amphur' id='amphur' onchange='dochange(this)'>";
 //ถ้ามีการเลือกจังหวัดมาแล้วให้แสดงอำเภอต่อ
 if ( $province != "0" && $province != "" )
 {
  echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกอำเภอ--</option>";
  $sql = "SELECT id, name FROM amphur WHERE provinceID='$province'";
  $result = mysql_query( $sql );
  while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )
  {
   $id = $fetcharr[id];
   $name = $fetcharr[name];
   echo "<option value='$id'";
   if ( $amphur == $id ) //เลือกอำเภอที่เลือกไว้
   {
    echo " selected='selected'";
   };
   echo ">
$name</option>";
  };
 }
 else
 {
  echo "<option value=''>--------------</option>";
 };

 echo "</select>\",\"tumbon\":\"";

 echo "<label for='tumbon'>ตำบล :</label>";
 echo "<select name='tumbon' id='tumbon'>";

 //ถ้ามีการเลือกอำเภอมาแล้วให้แสดงตำบลต่อ
 if ( $amphur != "0" && $amphur != "" )
 {
  echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกตำบล--</option>";
  $sql = "SELECT id, name FROM tumbon WHERE amphurID=$amphur";
  $result = mysql_query( $sql );
  while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )
  {
   $id = $fetcharr[id];
   $name = $fetcharr[name];
   echo "<option value='$id'";
   if ( $tumbon == $id ) //เลือกตำบลที่เลือกไว้
   {
    echo " selected='selected'";
   };
   echo ">
$name</option>";
  };
 }
 else
 {
  echo "<option value=''>--------------</option>";
 };
 echo "</select>\"}]";

 mysql_close();
?>
ตัวอย่างถ้าเราอยากจะให้มันโชว์ค่าตามที่เราเลือกไว้แล้วในหน้า add

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^