เอา function insert update delete มาฝากคับ

/*
วิธีใช้
$data = array(
        $Table_Member.'_firtname'=>$_POST['firstname'],
        $Table_Member.'_lastname'=>$_POST['lastname'],
        $Table_Member.'_nicname'=>$_POST['nicname']
);
$sql = insert_db($Table_Member, $data);
mysql_query($sql);
*/
 
    function insert_db($nameTable, $data){
        while($element = each($data)){
            $insert[$element["key"]]="'".$element["value"]."'";
        }
        return $sql = "INSERT INTO `".$nameTable."` (".implode(",",array_keys($insert)).") VALUES (".implode(",",array_values($insert)).")";
    }

/*
วิธีใช้
$data = array(
        $Table_Member.'_firtname'=>$_POST['firstname'],
        $Table_Member.'_lastname'=>$_POST['lastname'],
        $Table_Member.'_nicname'=>$_POST['nicname']
);
$sql = update_db($Table_Member, array($Table_Member.'_id='=>$_POST['fid']), $data);
mysql_query($sql);
*/
   
    function update_db($nameTable, $where, $data){
        while($element = each($data)){
            $update[$element["key"]]="`".$element["key"]."`='".$element["value"]."'";
        }
        while($element2 = each($where)){
            $where[$element2["key"]]=$element2["key"]."'".$element2["value"]."'";
        }
        return $sql = "UPDATE `".$nameTable."` SET ".implode(",",$update)." WHERE ".implode(",",$where);
    }

/*
วิธีใช้
$sql = delete_db($Table_Member, array($Table_Member.'_id='=>$_GET['id']));
mysql_query($sql);
*/
   
    function delete_db($nameTable, $where){
        while($element = each($where)){
            $where[$element["key"]]=$element["key"]."'".$element["value"]."'";
        }
        return $sql = "DELETE FROM ".$nameTable." WHERE ".implode(",",$where);
    }
^