A-AA+then


เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊ต http://csaraburi.com

เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊ต   สำหรับศูนย์ถ่ายต่าง ๆสามารถเปิดดูได้และแก้ไขได้

 รูปแคนนอล  ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง 

    โค๊ต                   สาเหตุ                 คำแนะนำ
E000 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด   อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ  70 องศาภายใน 5 วินาที
  ssr  พกพร่อง   ดีซีพกพร่อง  
  หน้าสัมผัส TH 2 เสีย  
 
E001 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจร อุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา
  ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดี และตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา
  ตัวจับความร้อนร้อนเกิน  
E002 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิด ดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา
E003 ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001 อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส
E004 ssr บกพร่อง ดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู
E005 ผ้าเวปหมด   ตัวตรวจจับความยาวเวป เปลี่ยนผ้าเวป
  ใสไม่ถูกตำแหน่าง ทำความสะอาด
  สุดท้ายแผ่ง dc เสีย เปลี่ยน
E010 มอเตอร์หลัก M1 บกพร่อง มอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที
  แผงวงจร อาจจะเสีย ถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู
E012 มอเตอร์ขับดรัม บกพร่อง กระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า
E013 เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซี เกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน
E014 มอร์เตอร์ชุดขับความร้อน เฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท
E015 ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้อง สัญญานาฬิกาไม่เปิด
E019 กล่องขี้หมึกเต็ม เททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น
E020 กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทน ถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย
  เนอร์ M18บกพร่อง  คลัชลูกกลิ้งแม่  
  เหล็ก  
E025 มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้อง ดูกล่องโทเนอร์
E030 วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิด ดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า
E031 วงจรนับจำนวนเปิด           "
E032 ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ ดู remoto  ไม่ทำงาน
  ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่อง แผ่งดีซี เสีย
E050 ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงาน ดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด
E043 มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่อง ไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที
E051 มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่อง สัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)
E060 มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8 มอร์เตอร์ไม่ทำงาน
E063 มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับ ถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที
E065 แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้อง ดูโคโรนา
E066 ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด     "
E067 แผงวงจร HV-DC ไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร
E068 เหมือน 067 ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค
E069 สายโคโรนา ลีค   ลงกราวด์ ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย
E100 แผงวงจร BDบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
  แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง หลังจากสัญญาณขับเลเซอร์
  แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่อง สัญญาณ BD  ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
  หน่วยเลเซอร์บกพร่อง ขณะที่เลเซอร์ทำงาน
  แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง  
  แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง  
  สายไฟขัดข้องวงจรเปิด  
E102 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง ข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน
  แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง  
  สายไฟขาด  
E110 มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY
  วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสีย M4  สัญญาณไม่มีมาถึง
E111

วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง
E 120-0001  พัดลมตัวใดตัวหนึ่งไม่หมุน 

สัญญาณล๊อค FM5LCK
E202 มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่อง ตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย
  ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1  
  บกพร่อง   และอย่าลืมแผงดีซี  
E204 มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่อง ไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF
  ตัวตรวจจับขอบภาพPS3  
E211 ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัว ดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา
  ตรวจความร้อนบกพร่อง  
E215 หลอดนีออนบกพร้อง มากถึง  120 องศา
E218 หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน
E219 หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อน อุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา
  หลอดนีออนบกพร่อง  
E220 หลอดนีอนนบกพร่อง ความร้อนไม่ถึง 10 องศา
  ตัวตรวจจับความร้อนพร่อง สัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้
  แผงวงจรควบคุมหลอด   ปรับใน ccd ด้วย
  แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง  
E222 หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟ ดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดี
     
E226 พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่อง สัญญาณล๊อค  FMGLCK
  แผงวงจร  แผงดีซี  สายไฟขาด  
E240 แผงควบคุณวงจร ดีซี ตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย
E241 แผงประมวลภาพขัดข้อง ตำแหน่งผิดพลาด
  แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง  
E243 แผงวงจรดีซีขัดข้อง ตัวประมวลผลในแผงเสีย
E251 พัดลมตัวกวาด FMบกพร่อง สัญญาณจับ  FM9LCK
  แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด  
E302 แผงวงจร  ccd สัญญาณ ccd
E320

แผงซีซีดี ขัดข้อง

 

E355     ดูว่าเปลี่ยนแผ่งคีย์หรือเปล่าต้องเอาแผ่งเดิมที่ติดเครื่อง

E400     แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง                เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ

             แผ่งควบคุม ADF

E402      มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง             ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC

              ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง

E404      มอร์เตอร์ส่ง M5                                 ไม่มีการจ่ายสัญญา  200 MSec

E405       มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง                  ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป

              ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง            หาภายใน 200 SMEC

E410      มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ       ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน

             สูงลูกกลิ้ง P17 18 19  บกพร่อง

E420     ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้                       ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง

E500      สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด                 การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล

E510       มอเตอร์ซ๊อตเอตร์
E512       เซ็นเซอร์จับมอเตอร์

E501      การสือสารผิดพลาด                           CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด

E505      แรมสำรองบกพร่อง                            จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด

E510      มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง               สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า

E514      มอาเตอร์M7บกพร่อง                          สัญญาณจับไม่ถูกต้อง

E537     มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง        กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด

E530    มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19               กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง

E531    ตัวเย็บกระดาษ                                     วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน

E532    มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ                              ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง

E535    มอเตอร์ตัวเหวียง                                  สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที
E440    ไมโครสวัสทย์เสีย

E542    เกียวกับถาดกระดาษ B (M12)                 สัญญาณ B p120  ออกมาเป็น 0

E551    พัดลม  fm 1 บกพร่อง                           พัดลมหยุดไม่หมุน

E557    พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง                    ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที

E583    มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง    ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที

E601    แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร                MFC ประมวลผลพลาด

E602    แผงประมวลภาพ                             เกียวกับคอมพิวเตอร์(ถอดอาร์ตดิสมาเป่าดูก่อนเปลี่ยนนะครับ)

E677    แผงอุปกรณ์เสริม                             ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม

E710    แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง                 ic เสีย

E711    เหมือน 710                                  iPC IC12 เสีย

E712    แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท                   ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย

E713    แผงสายไฟเสียไม่แน่น

E717    REMOTO 11 บกพร่อง                        PC ของตัวควบคุม A1

E 730   สัญญานต่อกับคอมขัดข้อง

E800   วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง               

E804    พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง

E805    พัดลมระบายความร้อน FM2              สัญญาณ FM2LCK  ถูกล๊อกค

E820    พัดลม FM8                                   ไม่หมุนขาดบกพร้อง

E823    พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย                    FM8

E824    พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1

E830    พัดลม  FM13                                   สัญญาณล๊อค  แค่นี้ก่อนนะครับ  คอยหาประสบการณ์มาบอกอีก

 

 

ร้านหน้าศูนย์ โอ.เอ.สระบุรี

Relate

usericon
hs4ebq 1

โค๊ดอาการเสียเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน
เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊
เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊
ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง
โค๊ต สาเหตุ คำแนะนำ
E000 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ 70 องศาภายใน 5 วินาที
ssr พกพร่อง ดีซีพกพร่อง
หน้าสัมผัส TH 2 เสีย

E001 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจร อุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา
ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดี และตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา
ตัวจับความร้อนร้อนเกิน
E002 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิด ดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา
E003 ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001 อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส
E004 ssr บกพร่อง ดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู
E005 ผ้าเวปหมด ตัวตรวจจับความยาวเวป เปลี่ยนผ้าเวป
ใสไม่ถูกตำแหน่าง ทำความสะอาด
สุดท้ายแผ่ง dc เสีย เปลี่ยน
E010 มอเตอร์หลัก M1 บกพร่อง มอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที
แผงวงจร อาจจะเสีย ถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู
E012 มอเตอร์ขับดรัม บกพร่อง กระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า
E013 เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซี เกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน
E014 มอร์เตอร์ชุดขับความร้อน เฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท
E015 ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้อง สัญญานาฬิกาไม่เปิด
E019 กล่องขี้หมึกเต็ม เททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น
E020 กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทน ถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย
เนอร์ M18บกพร่อง คลัชลูกกลิ้งแม่
เหล็ก
E025 มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้อง ดูกล่องโทเนอร์
E030 วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิด ดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า
E031 วงจรนับจำนวนเปิด '
E032 ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ ดู remoto ไม่ทำงาน
ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่อง แผ่งดีซี เสีย
E050 ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงาน ดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด
E043 มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่อง ไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที
E051 มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่อง สัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)
E060 มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8 มอร์เตอร์ไม่ทำงาน
E063 มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับ ถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที
E065 แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้อง ดูโคโรนา
E066 ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด '
E067 แผงวงจร HV-DC ไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร
E068 เหมือน 067 ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค
E069 สายโคโรนา ลีค ลงกราวด์ ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย
E100 แผงวงจร BDบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง หลังจากสัญญาณขับเลเซอร์
แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
หน่วยเลเซอร์บกพร่อง ขณะที่เลเซอร์ทำงาน
แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง
แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง
สายไฟขัดข้องวงจรเปิด
E102 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง ข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน
แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง
สายไฟขาด
E110 มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY
วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสีย M4 สัญญาณไม่มีมาถึง
E111 วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณล๊อค FM5LCK
E202 มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่อง ตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย
ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1
บกพร่อง และอย่าลืมแผงดีซี
E204 มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่อง ไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF
ตัวตรวจจับขอบภาพPS3
E211 ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัว ดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา
ตรวจความร้อนบกพร่อง
E215 หลอดนีออนบกพร้อง มากถึง 120 องศา
E218 หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน
E219 หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อน อุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา
หลอดนีออนบกพร่อง
E220 หลอดนีอนนบกพร่อง ความร้อนไม่ถึง 10 องศา
ตัวตรวจจับความร้อนพร่อง สัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้
แผงวงจรควบคุมหลอด ปรับใน ccd ด้วย
แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง
E222 หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟ ดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดี

E226 พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่อง สัญญาณล๊อค FMGLCK
แผงวงจร แผงดีซี สายไฟขาด
E240 แผงควบคุณวงจร ดีซี ตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย
E241 แผงประมวลภาพขัดข้อง ตำแหน่งผิดพลาด
แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง
E243 แผงวงจรดีซีขัดข้อง ตัวประมวลผลในแผงเสีย
E251 พัดลมตัวกวาด FMบกพร่อง สัญญาณจับ FM9LCK
แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด
E302 แผงวงจร ccd สัญญาณ ccd
E320 แผงซีซีดี ขัดข้อง
E400 แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ
แผ่งควบคุม ADF
E402 มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC
ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง
E404 มอร์เตอร์ส่ง M5 ไม่มีการจ่ายสัญญา 200 MSec
E405 มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป
ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง หาภายใน 200 SMEC
E410 มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน
สูงลูกกลิ้ง P17 18 19 บกพร่อง
E420 ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง
E500 สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล
E501 การสือสารผิดพลาด CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด
E505 แรมสำรองบกพร่อง จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด
E510 มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า
E514 มอาเตอร์M7บกพร่อง สัญญาณจับไม่ถูกต้อง
E537 มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด
E530 มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19 กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง
E531 ตัวเย็บกระดาษ วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน
E532 มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง
E535 มอเตอร์ตัวเหวียง สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที
E542 เกียวกับถาดกระดาษ B (M12) สัญญาณ B p120 ออกมาเป็น 0
E551 พัดลม fm 1 บกพร่อง พัดลมหยุดไม่หมุน
E557 พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที
E583 มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที
E601 แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร MFC ประมวลผลพลาด
E602 แผงประมวลภาพ เกียวกับคอมพิวเตอร์
E677 แผงอุปกรณ์เสริม ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม
E710 แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง ic เสีย
E711 เหมือน 710 iPC IC12 เสีย
E712 แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย
E713 แผงสายไฟเสียไม่แน่น
E717 REMOTO 11 บกพร่อง PC ของตัวควบคุม A1
E800 วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง
E804 พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง
E805 พัดลมระบายความร้อน FM2 สัญญาณ FM2LCK ถูกล๊อกค
E820 พัดลม FM8 ไม่หมุนขาดบกพร้อง
E823 พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย FM8
E824 พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1
E830 พัดลม FM13 สัญญาณล๊อค
ข้อควรระวัง
ถ้ากลไกตรวสอบความผิดพลาดด้วยตัวเองทำงาน คุณสามารถรีเซ๋ทเครืองโดยการปิดเครื่องหนึ่งครั้ง
คุณสามารถถ่ายสำเนาต่อได้ขณะที่ ADF ใช้การไม่ได้ ถอดตัวเชื่อมข้าง ๆ ADF เปิด ADF และ
ว่างแผ่นจริ่งลงบนกระจำสำเนา
การรีเซ็ทเครื่อง
ถ้าเครื่องถ่ายสำเนากำลังถ่ายสำเนา
1. เครื่องแสดงระหัสความผิดพลาดและข้อความ'เปิดสวิทย์เครื่องอีกครั้ง'
2. หลังจากกลไกการรีเซ็ทเมื่อกระดาษติดทำงาน เครื่องจะตรวจสภาพตัวเอง ถ้าผลออกมา
ดีเครื่องจะรีเซ็ท ถ้าไม่เครื่องจะเข้าไปสู่สถานะไม่ทำงาน 'แสดงบนหน้าปัดเป็น ESxx
ถ้าเครื่องถ่ายไม่ได้กำลังถ่าย
1 เครื่องแสดงระหัสความผิดพลาดและข้อความ 'เปิดสวทิย์เครื่องอีกครั้งหนึ่ง'
2. เมื่อปิดเปดอีกครั้ง เครื่องจะตรวจสอบสภาพตัวเอง ถ้าออกมาดี เครื่องจะรีเซ็ท ถ้าไม่ดี
เครื่องจะเข้าสูสถานะไม่ทำงาน แดสงผบหน้าปัดควบคุมเครื่องเป็น ESXX สถานะที่ซึ่งแสดงระหัด 'E'
ข้อสังเกตุ
1. เมื่อกลไกได้ตรวจสอบการทำงาน คุณสามารถรีเซ็ทเครื่องถ่าย โดยการเปิดสวิทย์เครื่องหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามจะไม่เป็นเช่นนี้สำหรับ E000 e001 e003 e004 e005 หรือ E 020 (มิฉะนั้นผู้ใช้อาจรีเซ็ท
เครื่องถ่ายขณะที่ตัวตรวจจับความร้อนอาจมีวสงจรเปิด ทำให้ลูกกลิ้งเสียหายจากความร้อนหรือโทนเนอร์ในกรวยล้น'
ถ้าความผิดพลาดเป็นประเภท E00 ถึง E003 สวัทย์ปิดเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติภยใน 20 วินาที ถ้าไม่รีเซ็ทเครื่องในกรณีของ E004 สวิทย์จะปิดภายใน 5 วินาที หลังจ่ากทีมีการแสดงรหัส E000 ถ้าคุณ
เปิดเครื่องโดยไม่รีเซ็ท
คุณจะต้องตั้งค่า RAM ของแผงวงจรควบคุม DC ใหม่ ถ้ามีความผิดพลาดระหัส E000 E001 E002 E003 E004 E005 E013 หรือ E020
การรีเซ็ทเครื่อง
กดตามเมนู COPIER-FUNCTION-CLEAR-ERR
กดปุ่ม รีเซ็ทสองครั้งเพ่อกลับไปยังหน้าจอการถ่ายสำเนา
ปิดเครื่องเปิดใหม่
สำหรับ E202 E 204 คุณสามารถตรวจสอบรหัสในโหมดแก้ไ
COPIER - DISPLAY - ERR ในกรณี E202 และ E204 หน้าปัดจะแสดงผลอย่างที่เห็น
(ผิดพลาดประการใดขอคำแนะนำด้วยไม่ใช่มืออาชีพ)


อาการเสียเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารชุดที่2
E000 ปัญหา Fuser อุณหภูมิต่ำ โคมไฟ, สวิทช์ความร้อน, AC ไดร์เวอร์
E001 ปัญหา Fuser อุณหภูมิสูง ทไตรแอค, โปรแกรมควบคุม AC, pinched ลวด
E004 ปัญหา Fuser
E0053 sorter
E030 Counter
E202 Scan
E210 เลนส์
E221 แสงไฟ คณะกรรมการควบคุม, ระบบตัดไฟอัตโนมัติ, โคมไฟแสง
E400 ป้อนเอกสารอัตโนมัติ
E500 sorter
E710 ควบคุมDC
C ไม่มีปัญหา หมายความว่าเครื่องสามารถแก้ไขติดตามฟิล์ม Fuser
CC กลองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะเป็นกลองหมายเลขจะถูกระบุด้วยเหตุผลว่าเป็นที่ไม่เข้ากันได้กับเครื่องถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ
E000 Fuser อุณหภูมิต่ำ
E001 Fuser อุณหภูมิสูง
E002 Fuser อุณหภูมิสูง
E003 อุณหภูมิ Fuser ไม่อยู่กับร่องกับรอย
E007 ฟิล์ม Fuser ออกติดตามและจะไม่ซ่อมแซมตัวเอง
E010 ปัญหาไดรฟ์หลัก
E030 ปัญหา Counter
E064 ปัญหา Scan, หรือแหล่งจ่ายไฟ
E202 ปัญหา Scan
E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์หรือเลนส์เซ็นเซอร์
E220 หลอดไฟเปิดรับอยู่หรือปิด
E240 ควบคุมDC (กระดานหลัก) หรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต
E261 ปัญหา Zero ข้าม ความถี่ไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต
E400 ปัญหาการสื่อสารระหว่างบอร์ด
E803 ปัญหาโวลต์ 24
EO ปัญหาFuser
H Fuser ร้อนมากเกินไป
E000 Thermist or Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
E001 Thermistor Fuser หรือทไตรแอค
E002 Thermistor Fuser, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค
E003 Thermistor Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค
E004 Fuser ทไตรแอคหรือจะไม่ปิด
E007 ฟิล์ม Fuser ปิดศูนย์หรือไม่ขับรถอย่างถูกต้อง
E010 ปัญหา มอเตอร์หลัก
E030 Counter
E064 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตกระดานหลัก
E202 ปัญหา Scan
E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์
E220โคมไฟแสง
E240 กระดานหลักหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต
E261 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตผันผวนอำนาจ
E400 ADF ปัญหาการสื่อสารไปยังเครื่อง
E402ไดรฟ์ ADF ยนต์สายพาน
E404 มอเตอร์ออกจาก ADF
E411 ADF เอกสารตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์หรือลงทะเบียนขอบเซ็นเซอร์
E500 ปัญหาการสื่อสาร sorter
E510 sorter ปัญหาไดรฟ์
E530 มอเตอร์ Stapler แถบคู่มือ
E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler
E540 มอเตอร์เปลี่ยนถัง
E541 ปัญหาถังขับมอเตอร์
E710 กระดานหลัก
E711 กระดานหลัก
E712 กระดานหลักหรือปัญหาการสื่อสารกับ ADF
E717 กระดานหลัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะกรรมการ
U0 เริ่มต้นการ ชุดทั้งหมดของผู้ใช้โหมดการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
U1 ออโต้ตั้งเวลาที่ชัดเจน Range 1-9 แต่ละนาที = 1 หลัก
U2 ไฟฟ้าอัตโนมัติตั้งเวลาปิด
U3 การปรับซูม Fine
U4 เทปคาสเซ็ต สวิตช์อัตโนมัติ
U5 เรียงหรือไม่เรียงลำดับค่าเริ่มต้น
U6 ป้อนเอกสารประกอบทำความสะอาดรถกระบะ
U7 ชัดเจน'แทนที่กลอง'
U9 เปิดรับออโต้ หรือแสงเองเป็นค่าเริ่มต้น
E000 Fuser ไม่ได้ร้อนขึ้น
E001 Fuser อุณหภูมิสูงเกินไป
E002 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง
E003 Fuser อุณหภูมิลดลง
E004 SSR shorted
E210 ปัญหาบ้านเลนส์
E212 ปัญหาบ้านเลนส์
E220 ปัญหาโคมไฟแสง
E224 ปัญหา เปล่าบ้านชัตเตอร์
E240 ควบคุม DC หรือไฟปัญหาการจัดหาคอมโพสิต
E400 ปัญหาการรับส่งข้อมูล
E401 ปัญหา ยนต์รถกระบะ
E402 ปัญหามอเตอร์เข็มขัด
E403 มอเตอร์ป้อน
E404 มอเตอร์จัดส่งสินค้า
E411 เอกสารเซ็นเซอร์ตรวจจับ
E500 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร
E510 มอเตอร์ป้อน
E530 หน้าแรกเซ็นเซอร์
E531 ปัญหา Staple เซ็นเซอร์แกว่ง
E540 เปลี่ยน มอเตอร์ปัญหาถังหมุน
E541 มอเตอร์ถัง
E710 ควบคุม DC
E711 ป้อนเอกสาร IC ความล้มเหลว
E716 ฟีดของความล้มเหลว IC เทปคาสเซ็ต
E800 วงจรปัญหา Auto Power - off
E901 มอเตอร์ฟีดเทปคาสเซ็ต
E902 คู่มือบ้านปัญหากระดาษเซ็นเซอร์
E000 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบนไม่ถึง 100 C ได้ภายใน 5 นาทีหลังจากเปิดเครื่องบน
E000 Fuser อุณหภูมิต่ำ
E000 ปัญหา Fuser
E001 Fuser อุณหภูมิสูง
E001 อุณหภูมิของการชุมนุมตรึงบนยังคง 230 C หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 วินาทีหรือมากกว่า
E002 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง
E002 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบน ไม่ถึง 180 C ได้ภายใน 5 นาทีหลังจากที่ได้เกิน 100 ซี
E003 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบน ต่ำกว่า C 100 หรือน้อยกว่าสำหรับ 5 วินาทีหลังจากที่ได้ถึง 180 ซี
E003 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง
E005 ปัญหาสายพาน Fuser ทำความสะอาด
E005 ความยาวของสายพานการทำความสะอาดนำขึ้น (ประกอบการแก้ไข) มีค่ามากกว่าความยาวที่กำหนด
E010 ปัญหาไดรฟ์ (มอเตอร์หลัก)
E010 ในการตอบสนองต่อสัญญาณหลักยนต์ไดรฟ์สองคนหรือมากกว่าสัญญาณนาฬิกายังไม่ได้สร้างภายใน 1 วินาที
E013 ปัญหาขยะหมึก
E013 เมื่อการหมุนของสกรูป้อนหมึกเสียจะกลายเป็นผู้พิการและสวิทช์เซ็นเซอร์ (SW20) ถูกกด
E020 ในระหว่างการทำงานคัดลอก, ผงหมึกสีดำส่งสัญญาณ'0'(ไม่มีหมึก) สำหรับ 3 นาทีหรือมากกว่า ในขณะที่การติดตั้งสัญญาณผงหมึกสีดำอุปทานไม่ได้ไป'1'ภายใน 6 นาทีระหว่างขั้นตอนการจัดหาหมึกพิมพ์สีดำ
E020 หมึกไม่ได้รับอาหารเป็นเวลา 3 นาทีหลังจากที่ถูกเรียกว่าผงหมึกสำหรับ
E030 วงจรเปิดเคาน์เตอร์มีการระบุเมื่อไดรฟ์ที่เป็นปิดเคาน์เตอร์
E030 Counter
E050 ถาดบ้านสัญญาณตำแหน่ง (THP) จะไม่ถูกสร้างขึ้นภายใน 4 วินาทีในขณะที่กระดาษคำแนะนำยนต์สัญญาณดำน้ำจะถูกสร้างขึ้น
E050 ปัญหา Duplex
E203 ปัญหาบ้าน Scan
E203 บ้านเครื่องสแกน สัญญาณตำแหน่ง (SCHP) จะถูกสร้างขึ้น 2 จังหวะหรือมากกว่าภายใน 0.5 วินาทีเมื่อมอเตอร์สแกนเนอร์เปิดอยู่
E210 เลนส์บ้านสัญญาณ x ตำแหน่ง (LXHP) จะไม่ถูกสร้างขึ้นภายใน 9 วินาทีหลังจากที่สวิทช์ไฟหรือสวิทช์ประตูเปิดอยู่ เลนส์บ้านสัญญาณ x ตำแหน่ง (LXHP) จะถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่า
E210 ปัญหาบ้านเลนส์
E212 ปัญหาบ้านเลนส์
E212 เลนส์ Y บ้านสัญญาณตำแหน่ง (LYHP) ไม่ได้สร้างขึ้นภายใน 9 วินาทีหลังจากที่สวิทช์ไฟหรือสวิทช์ประตูเปิดอยู่ เลนส์บ้านสัญญาณ Y ตำแหน่ง (LYHP) จะถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่า
E400 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร
E401 ยนต์รถกระบะหรือมอเตอร์เซ็นเซอร
E402 มอเตอร์สายพานหรือมอเตอร์เซ็นเซอร์
E403 Feed เซ็นเซอร์ยนต์หรือมอเตอร์
E404 ออกจาก ยนต์หรือมอเตอร์เซ็นเซอร์
E405 รับเซ็นเซอร์ยนต์
E406 ยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ยามเซ็นเซอร
E407 มอเตอร์ถาดหรือตำแหน่งเซ็นเซอร์
E411 เซนเซอร์สำหรับการตรวจสอบเอกสาร
E431การลงทะเบียนเซ็นเซอร์ ตำบล
E441 มอเตอร์
E442 พัดลมระบายความร้อนปัญหา
E446 มอเตอร์กระจก CFF หรือเซ็นเซอร์
E447 ออก CFF ของตำแหน่งหรือตำแหน่งไม่ดีเซ็นเซอร์
E500 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร
E510 Feed ขับมอเตอร์
E513ไดรฟ์ Tandem ยนต์อาหาร
E530 มอเตอร์คู่มือ Staple หรือเซ็นเซอร์
E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler
E540 Bin ขยับยนต์
E710 Q124 บนคอนโทรลเลอร์ DC PCB ไม่สามารถเริ่มต้นที่ power - on
E710 ควบคุม DC (กระดานหลัก)
E711 ตัวควบคุม DC
E711 Q124 บนคอนโทรลเลอร์ DC เป็นความผิดพลาดหลังจากที่เปิดเครื่อง
E712 IC การสื่อสารอยู่ที่ตัวควบคุม RDF - A1 เป็นความผิดพลาด
E712 24 แหล่งจ่ายไฟโวลต์หรือกระดานหลัก RDF - A1
E715 IC การสื่อสารบน C.F.F. PCB เป็นตัวควบคุมความผิดพลาด
E715 แบบฟอร์มกระดานป้อนปัญหาคอมพิวเตอร์
E800 วงจรเปิดมีการระบุในกลไกอำนาจปิดอัตโนมัติ สัญญาณไฟอัตโนมัติ - off จะถูกสร้างขึ้นสองครั้งหรือมากกว่าใน 2 วินาที
E800 อำนาจ ออโต้ปิดปัญหา กระดานหลัก
E2 สแกนเนอร์
EO โคมไฟ ความร้อน
E000 Thermistor Fuser, เครื่องทำระบบตัดไฟอัตโนมัติ
E001 Thermistor Fuser หรือทไตรแอค
E002 Thermistor Fuser, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค
E003 Thermistor Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค
E004 Fuser ทไตรแอคหรือจะไม่ปิด
E007 ฟิล์ม Fuser ปิดศูนย์หรือไม่ขับรถอย่างถูกต้อง อาจจะสามารถตั้งค่าในโหมดบริการ 4-407
E010 ปัญหา มอเตอร์หลัก
E030 Counter
E041 มอเตอร์ดาดฟ้ากระดาษคลัชหรือเซ็นเซอร์
E064 แหล่งจ่ายไฟคอมโพสิตหรือคณะกรรมการยนต์หลัก
E202 ปัญหา Scan มอเตอร์เซ็นเซอร์
E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์
E220โคมไฟแสง
E240 กระดานหลักหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต
E260กระดานหลัก, เพาเวอร์ซัพพลายพัดลมระบายความร้อนหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต
E261 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตผันผวนอำนาจ
E400 ADF การสื่อสารไปยังเครื่อง
E401 ADF ยนต์กระบะหรือเซ็นเซอร์
E402ไดรฟ์ ADF ยนต์สายพาน
E403 ADF ยนต์อาหารหรือใบเซ็นเซอร์
E404 มอเตอร์ออกจาก ADF
E411 ADF เอกสารตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์หรือลงทะเบียนขอบเซ็นเซอร์
E500ปัญหาการสื่อสาร sorter
E510 sorter ปัญหาไดรฟ์
E530มอเตอร์ Stapler แถบคู่มือ
E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler
E540 มอเตอร์เปลี่ยนถัง
E541 ปัญหาถังขับมอเตอร์
E710 กระดานหลัก (ตัวควบคุม DC.)
E711 กระดานหลัก (ตัวควบคุม DC.)
E712 กระดานหลักหรือปัญหาการสื่อสารกับ ADF หรือ ADF กระดานหลัก
E717กระดานหลัก, ผู้ช่วยกรรมการ 'แทนที่กลอง': ผงหมึกดรัมเสียเต็มหรือกลองได้ดำเนิน 40,000 เล่ม Reset กับผู้ใช้
E802 แหล่งจ่ายไฟ DC Composite หรือผู้ควบคุม
E901กระดาน เทปคาสเซ็ตหน่วยฟีดหรือมอเตอร์ฟีดคาสเซ็ท
E902 ปัญหาแนวนอนลงทะเบียน ฉันคิดว่านี้หมายถึงส่วนเพล็กซ์
J1 Feed ติดขัด
J10 ติดขัดออกจากเพล็กซ์
J11 ติดขัดในแนวตั้ง
J12ติดขัดในแนวตั้ง
J13ติดขัดในแนวตั้ง
J14 ติดขัดในแนวตั้ง
J15ติดขัดเด็ค
J2 Feed ติดขัด
J3 ติดขัดบริเวณแยก
J4 ติดขัดบริเวณแยก
J5แยมออก
J6แยมออก
J7ติดขัด sorter
J8 แยมเปิดประตู
J9 เทปคาสเซ็ต ติดขัด
JA เทปคาสเซ็ต ติดขัด
เทปคาสเซ็ตแจมเจบี
JC เทปคาสเซ็ต ติดขัด
JD ติดขัด Duplex อาหาร
JE ติดขัดออกจากเพล็กซ์
เจเอฟติดขัด Duplex
usericon
hs4ebq 2

คนที่ใช้เครื่องแคนนอล มักจะเจอปัญหา ขึ้นโค๊ต e355 ถ้าเจอก็ไม่ต้องสงสัย เวลาซ่อมเครื่อง ท่านอาจะสลับคีย์ของเครื่องกันแล้ว ต้องเอาตัวเก่้าตัวเดิมที่ติดเครื่องกลับมาใส่นะครับ อย่างลืม  ว่าโค๊ตนี้คือใสคีย์มันผิด ไม่ใช่ของติดเครื่องมา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รูปภาพอัปโหลด ขนาด {SIZE} Kb. ชนิด jpg,gif,png เท่านั้น
^