การทำ from logig ด้วย php กับฐานข้อมูล oracle

    <?
    $user_login=$_POST[user];
    $pass_login=$_POST[password];
    if($user_login=="" or $pass_login=="") {
    
    exit();
    }
    include "connect.php";
    
    $query = "SELECT * from tb_admin where ADMIN_LOGIN ='$user_login' and ADMIN_PASSWORD='$pass_login'";
    $statement = oci_parse ($connection, $query);
    $row=oci_execute ($statement);
    
    if($num<=0) {
    echo"รหัสไม่ถูกต้อง";
    } else {
    session_start();
    $_SESSION[sess_userid]=session_id();
    $_SESSION[sess_username]=$user_login;
    header("Location:menu.php");
    }
    ?>

Related

^