ค่า textarea ไม่ส่งค่าไปหน้าที่กำหนดครับ(Ajax)

ผมจะ insert ลงฐานข้อมูลแต่ค่ามันไม่ไปเลยครับ โค้ดคร่าวๆเป็นดังนี้ หน้า post.php <form method="post" action="post_process.php" name="sel" onsubmit="return valid();"> <?     echo '<span id="provinceDiv">';     echo "<select name=\"province\" id=\"province\" onchange=\"dochange('province')\">
";     echo "<option value=\"$province\">--------------</option>
" ;     echo "</select></span>
";  ?>     <?     echo '<span id="amphurDiv">';     echo "<select name=\"amphur\" id=\"amphur\" onchange=\"dochange('amphur')\">
";     echo "<option value=\"$amphur\">--------------</option>
" ;     echo "</select></span>
"; ?> <----โค้ด Ajax-----> </form> หน้า province.php <?     header( "Expires: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 GMT" );     header( "Last-Modified: ".gmdate( "D, d M Y H:i:s" )."GMT" );     header( "Cache-Control: no-cache, must-revalidate" );     header( "Pragma: no-cache" );     header( "content-type: application/x-javascript; charset=windows-874" );     $province = $_POST[province];     $amphur = $_POST[amphur];     include('connect.php');     //ให้คืนค่าจังหวัดไว้เป็นอันดับแรก     $sql = "SELECT * FROM product_type_sub ";     $result = mysql_query( $sql );     echo "[{\"province\":\"";     echo "<select name='province' id='province' onchange='dochange(this)'>";     echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกประเภทประกาศ--</option>";     while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )     {         $id = $fetcharr[pts_id];         $name = $fetcharr[pts_name];         echo "<option value='$id'";         if ( $province == $id ) //เลือกจังหวัดที่เลือกไว้         {             echo " selected='selected'";         };         echo ">$name</option>";     };     echo "</select>\",\"amphur\":\"";     echo "<select name='amphur' id='amphur' >";     //ถ้ามีการเลือกจังหวัดมาแล้วให้แสดงอำเภอต่อ     if ( $province != "0" && $province != "" )     {         echo "<option value='0'>--กรุณาเลือกหมวดประกาศ--</option>";         $sql = "SELECT * FROM product  WHERE pts_id='$province'";         $result = mysql_query( $sql );         while( $fetcharr = mysql_fetch_array( $result ) )         {             $id = $fetcharr[pro_id];             $name = $fetcharr[pro_name];             echo "<option value='$id'";             if ( $amphur == $id ) //เลือกอำเภอที่เลือกไว้             {                 echo " selected='selected'";             };             echo ">$name</option>";         };     }     else     {         echo "<option value=''>--------------</option>";     };     echo "</select>\",\"tumbon\":\"";6j     //ถ้ามีการเลือกอำเภอมาแล้วให้แสดงตำบลต่อ     echo "\"}]";     mysql_close(); ?> ผมส่งค่าไปหน้า post_process.php แต่ทำยังไงมันก็ไม่เห็นค่า ของ select box สองตัว ผมลอง echo ดูค่าก็ไม่มาสักทีครับ หน้า post_process.php <? $province = $_POST[province]; $amphur = $_POST[amphur]; //$Page=$_POST[Page]; echo $province; echo $amphur; exit();ห ?> ลองใช้ทั้ง $_POST,$_GET,$_REQUEST มันก็ไม่มีค่าส่งมาครับ ผู้รู้ดูให้หน่อยครับ มันเป็นเพราะอะไร
14 พ.ย. 2551 6 3,946

ก็ไม่ผิดนะ แล้วมันแสดงผลได้ถูกต้องหรือเปล่า
#1

มันแสดงผลถูกครับ แต่มันไม่ส่งค่าไปหน้าอื่น
#2

 แล้วหน้า post_process.php มันแสดงปกติมั้ย (หมายถึงมันเรียกมาแสดงมั้ย)submit ด้วย Ajax หรือผ่านฟอร์มธรรมดา
#3

ผ่านฟอร์มธรรมดาครับ ผมลอง query คำสั่ง sql ดู ฟิลด์อื่นก็แสดงปกตินะครับ แต่ยกเว็นสองฟิลด์แรก <span class="php"><?     echo '<span class="html"><span id="provinceDiv"></span>';     echo "<span class="html"><select name=\"province\" id=\"province\" onchange=\"dochange('province')\"></span>
";     echo "<span class="html"><option value=\"$province\"></span>--------------<span class="html"></option></span>
" ;     echo "<span class="html"></select></span><span class="html"></span></span>
";  ?></span>     <span class="php"><?     echo '<span class="html"><span id="amphurDiv"></span>';     echo "<span class="html"><select name=\"amphur\" id=\"amphur\" onchange=\"dochange('amphur')\"></span>
";     echo "<span class="html"><option value=\"$amphur\"></span>--------------<span class="html"></option></span>
" ;     echo "<span class="html"></select></span><span class="html"></span></span>
"; ?></span>   ส่วนนี้แหละครับที่มันไม่ส่งค่าไป <br type="_moz" />
#4

ไม่พบความผิดปกติใดๆ ครับ สงสัยคงต้องลงโค้ดทั้งหมดแล้ว
#5

ผมสงสัยว่า echo ''; หลัง echo นี้ต้องใส่เครื่องหมายฟันหนู ( '' ) แทนเครื่องหมายหยดน้ำ ( ') หรือเปล่าเช่น echo "" ประมาณนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับเนี่ย
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^