ทดสอบโดยการพิมพ์ข้อความ เป็นภาษา อังกฤษ หรือ ไทย ลงในช่องกรอกข้อความ แล้วสังเกตุ ผลลัพท์
(ผลลัพท์ถูกถอดรหัสด้วย utf8_to_tis620 ครับ ให้ลองสังเกตุเทียบกับบทที่ 4)

     

แสดงผล