ลองพิมพ์ admin ลงใน input

 

ลองพิมพ์ admin@goragod.com ลงใน input