GORAGOD

Counter และ User Online 1

แสดงจำนวนผู้เยี่ยมชม และผู้ที่กำลังอยู่บนระบบในขณะนี้ (User Online) ใช้ Cookie ในการเก็บ Counter โดยที่ Counter จะเพิ่มขึ้น 1 ต่อคนต่อวัน เท่านั้น ถ้า Refresh เพจ หรือกลับมาใหม่อีกครั้งภายใน 1 วัน จะไม่เพิ่ม Counter

 (766)