GORAGOD

clear form ด้วย Javascript

ปกติแล้วการ clear ฟอร์ม ภายในฟอร์ม เราสามารถใส่ input ชนิด reset ลงไปได้

<input type="reset" />
แต่หากเราต้องการ clear ฟอร์ม ด้วย Javascript เช่นหลังจากการส่งไป submit ด้วย javascript หรือ ajax แล้ว สามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่งของฟอร์ม

form.reset()
form คือ ชื่อของฟอร์ม หรือ object ฟอร์มครับ