Warning: file_get_contents(/home/gcms/public_html/skin/datas/users/goro/skin/2017/amp.css): failed to open stream: No such file or directory in /home/gcms/public_html/Gcms/Amp.php on line 32
การแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพบน Ubuntu ได้

GORAGOD

การแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพบน Ubuntu ได้

พอดีเครื่องของของผม ASUS A550JX ซึ่งติดตั้ง XUbuntu 14.04 มีปัญหาจอภาพมืด และไม่สามารถใช้งานปุ่ม F5 และ F6 ซึ่งเป็นปุ่มปรับความสว่างของจอภาพได้
ค้นไปค้นมา พบการแก้ปัญหาอยู่ 2 วิธี
 • วิธีแรกคือติดตั้งโปรแกรม xbacklight
  sudo apt-get install xbacklight
  เวลาจะใช้งาน ให้ใช้คำสั่งนี้
  xbacklight -inc 10
  หมายถึงเพิ่มความสว่าง 10%
  xbacklight -dec 10
  หมายถึง ลดความสว่างลง 10 และหากต้องการกำหนดค่าความสว่างตอนเริ่มต้น Ubuntu ให้ใส่คำสั่งนี้ xbacklight -set 100
  ลงใน Application Autostart ภายในโปรแกรม Session and Startup (ผมใช้ค่า 100 หมายถึง ต้องการให้มันสว่างที่สุดตั้งแต่เปิดเครื่องเลย)
 • วิธีที่สอง ติดตั้ง Indicator Brightness ลงใน Panel เพื่อใช้ในการปรับความสว่างของจอภาพ
  sudo add-apt-repository ppa:indicator-brightness/ppa
  sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator-brightness
ข้อควรระวัง อย่าเผลอไปปรับความสว่างเป็น 0 เลยทีเดียวเพราะจอมันจะมืดมากจนไม่สามารถทำการตั้งค่ากลับได้อีก การแก้ไขอาจต้องทำการ Restart เครื่อง
ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการติดตั้ง xbacklight เพื่อให้สามารถใช้ Short Cut F5 และ F6 ในการปรับความสว่างได้ ให้ทำการสร้าง Short Cut โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า => แป้นพิมพ์ => ปุ่มลัดเรียกโปรแกรม และใส่คำสั่ง
xbacklight -inc +10
สำหรับเพิ่มความสว่าง โดยกำหนดร่วมกับ Short Cut Ctrl + F6
xbacklight -inc -10
สำหรับลดความสว่าง โดยกำหนดร่วมกับ Short Cut Ctrl + F5