GORAGOD

โค้ดแสดง ข่าว และรูป แบบมี effect

ตัวอย่างหน้าเว็บเลยครับ ใช้ได้กับ IE เท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลข่าว(data.dat) ประกอบด้วย

ชื่อรวมพาธของรูป|โค้ดสำหรับแสดงรูป <img src=...> อาจมีโค้ดอย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้ข้อความ เช่นให้รูปเป็นลิงค์|ข้อความที่จะแสดงในข่าว

 (522)