GORAGOD

การกรองข้อมูลที่ต้องการด้วย HAVING

    การใช้งานคำสั่งของ HAVING ใน SQL จะมีลักษณะคล้ายๆกับคำสั่ง WHERE คือเป็นการเลือกข้อมูลที่ต้องการ แต่ทั้งสองคำสั่งมีความแตกต่างกันที่

        
  •         WHERE ใช้สำหรับการเลือกข้อมูลโดยกระทำกับทุกแถว
  •     
  •         HAVING ใช้สำหรับกรองข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มโดยคำสั่ง GROUP BY
SELECT member_id,book_id FROM table_name WHERE member_id=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                member_id                 book_id
                1                 1
                1                 1
                1                 1
                1                 2
                1                 2
                1                 3
เพิ่มคำสั่ง GROUP BY เพื่อนับจำนวนครั้งของหนังสือที่ยืม
SELECT member_id,book_id,COUNT(*) FROM table_name WHERE member_id=1 GROUP BY book_id                                                                                                                                                                                                                                              
                member_id                 book_id                 COUNT(*)
                1                 1                 3
                1                 2                 2
                1                 3                 1
ใช้คำสั่ง HAVING เพื่อกำหนดเงื่อนไขต้องการรายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากกว่า 1 ครั้ง
SELECT member_id,book_id,COUNT(*) FROM table_name WHERE member_id=1 GROUP BY book_id HAVING COUNT(*)>1                                                                                                                                                                                     
                member_id                 book_id                 COUNT(*)
                1                 1                 3
                1                 2                 2