Warning: file_get_contents(/home/gcms/public_html/skin/datas/users/goro/skin/2017/amp.css): failed to open stream: No such file or directory in /home/gcms/public_html/Gcms/Amp.php on line 32
ข้อกำหนดของเอกสาร XHTML

GORAGOD

ข้อกำหนดของเอกสาร XHTML

ขาดไม่ได้เลยก็ doctype ถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าเป็น XHTML มีหลายแบบครับ นี่คือตัวอย่างหนึ่ง
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" />

เป็นเอกสาร html ก็ต้องบอกว่าเป็น html มีการกำหนด property xmlns ด้วยครับ อันนี้ทาง W3C เขาแนะนำมา
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></html>

tag และ property ต่างๆ ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
<font color="red">...</font>

value ต้องอยู่ในเครื่องหมาย " (อัญประกาศ) เท่านั้น ไม่ควรใช้ ' (ฟันหนู) เพราะ browser บางตัวไม่รู้จัก
<font color="red">...</font>

tag ทุกชนิดต้องมี tag ปิดเสมอ เช่น <div>...</div> สำหรับ tag บางชนิดที่ไม่มี tag ปิด เช่น meta link img input br ให้ใส่เครื่องหมาย / ก่อนจบ tag เช่น
<br />
<img src="image/test.jpg" alt="test" />
<input type="text" name="send" />

property บางตัวก็ขาดไม่ได้สำหรับบาง tag เช่น link หรือ script ต้องมี type เสมอ และ img ต้องมี alt เสมอ เป็นต้น

อักขระบางตัว ก็ห้ามใช้ในเนื้อหาเนื่องจากเป็นตัวอักษรเพื่อใช้ควบคุมเอกสาร เช่น < > " ' & ให้ใช้อักขระพิเศษ เช่น &lt; &gt; &quot; &apos; และ &amp; แทน

นอกจากนี้เขายังแนะนำให้ใช้ CSS แทนการจัดรูปแบบภายในเอกสาร โดยการแยก CSS ออกจากเนื้อหาของเว็บเพจ เพื่อให้เพจมีแต่โครงสร้างของเอกสารเท่านั้น เช่น
<div align="center">...</div>
เขาแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ CSS เป็น

#div1 {
  text-align:center;
}

และบนเว็บเพจให้ใช้
<div id="div1">...</div>

และ property บางตัวก็เลิกใช้แล้วครับ เช่น align หรือค่าสีบางสีก็ไม่มี เช่น oragne
property บางตัวที่ไม่มี value เช่น readonly ต้องใส่ value ให้ตัวมันเองทุกครั้งด้วย property ของมันเองเช่น

<input type="text" name="user" readonly="readonly" />

ในการกำหนด id ของ object ใน 1 page ห้ามมี id หรือ name ซ้ำกันครับ เนื่องจาก id หรือ name จะถูกอ้างอิงโดย Javascript ได้ ถ้าหากมีความจำเป็นต้องกำหนด CSS ที่หมือนกันให้กำหนด class แทนครับ ซึ่ง class นี้สามารถที่จะกำหนดกี่ตัวก็ได้ภายในเอกสาร

tag บางตัวซึ่งมีแต่เฉพาะ IE ก็ถูกยกเลิกแล้วเช่นกัน เช่น marquee ให้เลี่ยงไปใช้ Javascript แทน