GORAGOD

บทความขั้นเทพ คุณอ่านได้มั้ย

วันก่อน เพื่อนส่งเมล์มาให้ฉบับหนึ่ง หัวข้อก็คือ "คุณอ่านได้มั้ย"

พอ อ่านแล้วรู้สึกสนุกดี ว่า....เอ้ !! แปลกจังเลย นี่เราก็ยังอ่านมันได้นี่นา แม้เหมือนจะงง ไม่เข้าใจ

แล้วทำให้เกิดข้อคิดบางอย่างขึ้นมา ท่ามกลางการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ดูสับสนอลหม่านวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้

ไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหรือยัง แต่เอาล่ะ เราไปอ่านกันดู ดูสิว่าคุณอ่านมันได้มั้ย แล้วค่อยมาคุยกันต่อ

คณุอาน่ได้มยั้

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิ ที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แลหะที่อาน่ได้

ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
ฉนัเข้าใจ สงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า

มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้xxxงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถxxxตอ้งหรอืไม่ ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไรคณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา

ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
แต่ อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ...ใช่ เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
ถ้าคณุอาน่บคทาวมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ


ฉะนั้น ความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจน เกินเหตุ

จงเผชิญกับมันเถิด แล้วคุณจะรู้ว่า

คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ


ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้
สุดยอดไปเลย

ความคิดเห็น #1

ผู้เขียน : ทีเค

สร้างเมื่อ : {DATE 21 พ.ค. 2553 เวลา 20:31 น.}

IP : 180.210.xxx.xx

อิอิ อ่านกี่ทีก้อยังงง ว่าไปอ่านรู้เรื่องได้ยังงัย

ความคิดเห็น #2

ผู้เขียน : keapkung

สร้างเมื่อ : {DATE 01 มิ.ย. 2553 เวลา 09:54 น.}

IP : 118.172.xxx.xxx

ช่ใรจิงๆสดุดอยแงห่วาคมรู้สกึสมัผสัได้ดว้ยคมาวเยคชนิ

ความคิดเห็น #3

ผู้เขียน : devotee

สร้างเมื่อ : {DATE 26 มิ.ย. 2553 เวลา 16:41 น.}

IP : 118.172.xx.xxx

อ่านได้แต่ รำคาญอ่ะครับ

ความคิดเห็น #4

ผู้เขียน : nbaboyz

สร้างเมื่อ : {DATE 03 ส.ค. 2553 เวลา 14:29 น.}

IP : 58.8.xx.xxxจริงด้วยแหะ ตอนมองผ่านเหมือนไม่รู้เรื่องพออ่านจริงๆก็อ่านได้ ^^

ความคิดเห็น #5

ผู้เขียน : namphut@hotmail.com

สร้างเมื่อ : {DATE 31 ส.ค. 2553 เวลา 14:01 น.}

IP : 158.108.xxx.x

สุดยอดเลย

ความคิดเห็น #6

ผู้เขียน : SystemDown

สร้างเมื่อ : {DATE 05 ก.ย. 2553 เวลา 16:42 น.}

IP : 202.28.x.xxxoh สุดยอดอ้ะขนาดพิมไม่ค่อยเป็นคำยังอ่านได้สบาย ๆ Lnw

ความคิดเห็น #7

ผู้เขียน : ศึกษาคือชีวิต

สร้างเมื่อ : {DATE 06 ก.ย. 2553 เวลา 15:41 น.}

IP : 118.173.xxx.xx


    ใช่ๆๆๆๆ