A-AA+then

ไฟล์ CSV เป็นไฟล์ excel ชนิดหนึ่ง นอกเหนือจาก XLS ที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบ Text (สามารถเปิดอ่านได้โดย Notepad) การอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV เลยค่อนข้างง่าย

ไฟล์ CSV มาตรฐาน จะมีรูปแบบดังนี้ครับ
  1.เป็นข้อความ Text ที่ไม่มีการเข้ารหัส
  2.แยกข้อมูลแต่ละแถวด้วย หรือ
  3.แยกข้อมูลแต่ละคอลัมน์ด้วย ลูกน้ำ(,)
  4.ข้อความจะอยู่ภายในเครื่องหมาย อัญญประกาศน์ ("...")

ตัวอย่างข้อมูลไฟล์ CSV มาตรฐาน
  "r1c1","r1c2","r1c3"
  "r2c1","r2c2","r2c3"
  "r3c1","r3c2","r3c3"

เครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายขึ้นบรรทัดใหม่หากเปิดโดย Notepad ธรรมดาจะไม่เห็นเครื่องหมายนี้ แต่จะเห็นมันขึ้นบรรทัดใหม่แทน

นอกจากนี้ไฟล์ CSV ยังสามารถกำหนดเป็นรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายครับ เช่น คั่นแต่ละคอลัมน์ด้วย : หรือ ; รวมถึงข้อความอาจอยู่ภายใต้เครื่องหมายอื่นๆได้อีก แล้วแต่จะกำหนด

<?php
  $csvfile = 'test.csv';
  $handle = fopen( $csvfile , "r" );
  if ($handle) {
      $array = explode(" " , fread($handle , filesize($csvfile)));//อ่านและแยกออกเป็นแต่ละ record
      for ($i = 0 ; $i < count($array) ; $i++) {
         $data = explode("," , $array[$i]);//แยกออกเป็นแต่ละฟิลด์
         $sql = "SELECT * FROM `table` WHERE id='" . $data[0] . "' LIMIT 1";//อ่าน record ที่ต้องการอัปเดท
         $result = mysql_query( $sql );
         if (mysql_num_rows($result) == 0) {
           //เขียนคำสั่ง SQL เพื่ออัปเดทข้อมูลที่นี่
         };
         $i++;
    };
  };
?>

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV ก็ใช้วิธีการอ่านไฟล์ Text ธรรมดาและใช้การแยกข้อมูลออกจากกันด้วย explode() ธรรมดาครับ

สำหรับไฟล์ excel ที่เป็น XLS หากเราต้องการนำมา Import ด้วยวิธีนี้ เราสามารถทำการแปลงฟอร์แมตไฟล์ได้ด้วย Excel โดยการ Save As ให้เป็นชนิด CSV

Relate

^