เมื่อ Javascript อ่าน Element ผิดพลาด ด้วย firstChild

firstChild.tagName=

getfirstChild('test').tagName=