Warning: file_get_contents(/home/gcms/public_html/skin/datas/users/goro/skin/2017/amp.css): failed to open stream: No such file or directory in /home/gcms/public_html/Gcms/Amp.php on line 32
php อ่านค่าวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน

GORAGOD

php อ่านค่าวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน

โค้ด PHP สำหรับคำนวณวันที่ 1 ของเดือน เริ่มตั้งแต่ 00:00:00 น. จนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงคืน (23:59:59 น.) ของวันสิ้นเดือนภายในเดือนนั้นๆ ให้ผลลัพท์เป็นรูป timestamp
// เดือน 2 ปี 2016
$month = 2;
$year = 2016;
// วันต้นเดือน (วันที่ 1)
$first_day = mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year);
// วันสิ้นเดือน คำนวณจากวันต้นเดือน
$last_day = mktime(23, 59, 59, $month, date('t', $first_day), date('Y', $first_day));
// แสดงผล
echo 'ต้นเดือน '.date('Y-m-d H:i:s', $first_day);
echo '<br>สิ้นเดือน '.date('Y-m-d H:i:s', $last_day);

ผลลัพท์
ต้นเดือน 2016-02-01 00:00:00
สิ้นเดือน 2016-02-29 23:59:59